Klauzula informacyjna,
czyli kto i po co zbiera Twoja dane

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Certified Professionals Emilia Roenig,
ul. Derdowskiego 30/1, 71-178 Szczecin,
NIP: 8522673630, REGON: 389401625

I. Jakie dane zbieramy?

1. Tłumaczenia przysięgłe

1.1  W przypadku tłumaczeń przysięgłych podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami).

2. Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe

2.1 Podanie danych adresowych, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne na potrzeby kontaktu przed i w trakcie realizacji zlecenia oraz wysyłki dokumentów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.
2.2 Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Twoich, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania wyceny oraz realizacji umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.
2.3 
W przypadku, gdy życzysz sobie otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Ciebie taki obowiązek. 

II. Czy udostępniamy dane innym?

1. Nie udostępniamy Twoich danych żadnym podmiotom trzecim w celach marketingowych.
2. W przypadku tłumaczeń przysięgłych, Twoje dane zostaną przekazane współpracującym z nami na stałe tłumaczom przysięgłym.
3. W przypadku dokumentów zawierających słownictwo specjalistyczne, np dokumentacji medycznej lub technicznej, a także w przypadku zleceń dotyczących innych języków Twoje dane oraz dokumenty mogą zostać ujawnione innym administratorom (firmom specjalizującym się w tego rodzaju tłumaczeniach). W takich przypadkach wszystkie Twoje dane zostaną przez nas usunięte, Ty zostaniesz o tym poinformowany/a, a obowiązek informacyjny i ochrony danych przejdzie na dany podmiot.

III. Okres przechowywania danych

1. Dane wskazane w punkcie I.1.1 będą przechowywane przez okres wynikający z właściwych przepisów dot. obowiązku prowadzenia i archiwizowania repertorium tłumacza przysięgłego (art. 22. w.w ustawy).
2. 
Dane wskazane w punkcie I.2.1 zostaną usunięte po 30 dniach od zakończeniu zlecenia. Zgodnie z regulaminem, możemy w tym czasie na Twój adres e-mail przesłać prośbę o udziale w anonimowym badaniu satysfakcji – chcemy wiedzieć, czy oferowane przez nas usługi spełniły Twoje wymagania.
3. Dane wskazane w punkcie I.2.2 mogą być (w postaci oryginałów dokumentów i ich tłumaczeń) przechowywane przez trzy lata (okres odpowiedzialności zawodowej) od dnia wysłania tłumaczenia na okoliczność ewentualnych reklamacji lub zapytań ze strony organów wymiaru sprawiedliwości.
4. Dane wskazane w punkcie I.2.3 będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów podatkowych (obecnie 5 lat) 
5. Kopie niektórych tłumaczonych tekstów (w języku oryginalnym i docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego tłumacza i budowania bazy wiedzy (szablonów tłumaczeń, pamięci tłumacza). W takim wypadku podejmiemy starania aby były one zanonimizowane. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

IV. Jakie są prawa Klienta?

Masz prawo żądania od administratora:
– dostępu do dotyczących Ciebie danych,
– dostarczenia Ci kopii danych podlegających przetwarzaniu,
– prostowania tych danych,
– usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności, w szczególności, gdy wniesiesz sprzeciw, o którym mowa niżej.
Masz prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora.
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

V. Jak można się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych możliwy jest pod adresem e-mail tlumaczenia@przysiegle.online lub adresem korespondencyjnym Administratora danych (jak wyżej).