Co to jest Common Law

tłumaczenia common law

Tłumacząc dla Was dokumenty z krajów anglojęzycznych często stajemy przed wyzwaniem, jak oddać realia różnych systemów prawnych. Dlatego w tym artykule wyjaśniamy czym różni się prawo polskie od prawa używanego w krajach anglosaskich. Jeżeli chcesz dowiedzieć się co to jest common law zapraszamy do lektury. Pozwoli ona zrozumieć, że systemy prawne na kontynencie oraz w Wielkiej Brytanii znacznie się od siebie różnią!

Spis treści

Co to jest common law?

Istnieją dwa podstawowe systemy prawne – system prawa kontynentalnego, który obowiązuje głównie w Europie i Ameryce Łacińskiej oraz system common law, charakterystyczny dla krajów anglosaskich, w tym Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych i Australii. Czy są między nimi duże różnice? Czy mają ze sobą coś wspólnego, spróbujemy odpowiedzieć w poniższym wpisie.

Zastanawiasz się jak zarejestrować małżeństwo zawarte za granicą, w kraju w którym obowiązuje common law? Przygotowaliśmy dla Ciebie odpowiedź na to pytanie!

Prawo kontynentalne

Prawo kontynentalne, jest zwane inaczej prawem stanowionym bazuje na przepisach ustanowionych przez władzę ustawodawczą. Inaczej niż w przypadku common law, które opiera się głównie na poprzednio wydanych wyrokach sądowych. Prawo stanowione jest ściśle związane z prawem rzymskim oraz religią chrześcijańską, z jednoczesnym odrzuceniem prawa zwyczajowego. Co się z tym wiąże? W prawie kontynentalnym mamy hierarchię aktów prawnych (nadrzędność konsytuacji i ustaw) oraz kodyfikację wszystkich materii.

Prawo common law

Common law nie opiera się tak ściśle na przepisach. Główną rolę odgrywają decyzje sędziów, wydawane w formie wyroków. Analizują konkretny przypadek oraz stan faktyczny, sędzia w pierwszej kolejności odwołuje się do precedensu, czyli rozstrzygnięcia w takiej samej lub podobnej sprawie, wydanego przez innego sędziego. Przepisy nie mają tutaj kluczowego znaczenia. Wiemy o tym, gdyż często zdarza nam się tłumaczyć dokumenty prawne z Anglii, poprzez nasze biuro tłumacza przysięgłego Bydgoszcz. Sędzia nie jest związany konkretnymi paragrafami, ani ich interpretacją. Sam dokonuje ich analizy pod kątem sprawy przed nim zawisłej, może sam również stworzyć przepis, na potrzebę danego stanu faktycznego.

Co to jest przepis i wykładnia w common law

W systemie kontynentalnym przepis i jego wykładnia to podstawa działania wymiaru sprawiedliwości. Sędzia ogranicza się jedynie do stosowania prawa, nie ma możliwości jego tworzenia. Oczywiście w obu systemach wydawane są kodeksy i ustawy, jednak w systemie common law, nie mają one aż takiego znaczenia.

Ciekawostki o common law

System stosowany w krajach anglosaskich jest niezwykle ciekawy, porównując go nawet z innymi systemami common law. Mamy tutaj do czynienia z oddziaływaniem na siebie nie tylko władzy sądowniczej z ustawodawcza, ale także władzą królewską. Innowacyjny jest zarówno sposób tworzenia przepisów, a co się z tym wiąże – prawa, a także wpływ brytyjskiego rządu na tworzenie uregulowań. Mimo założenia, że orzeczenie wydane przez brytyjski sąd w danej sprawie, ma moc precedensu w przypadku wystąpienia sprawy o podobnych okolicznościach, należy pamiętać, że nie każdy sąd w Wielkiej Brytanii ma upoważnienie do wydawania wiążących wyroków. To znaczenia komplikuje zrozumienie tego systemu, dla prawników z krajów, w których obowiązuje prawo kontynentalne.

Złożoność systemu anglosaskiego

W związku ze złożonością systemu anglosaskiego, nie ma również możliwości, aby polski prawnik, posiadający uprawnienia do działania na terenie Polski, mógł działać przed sądem w Wielkiej Brytanii, w charakterze sędziego, czy pełnomocnika. Również dla tłumaczy przysięgłych tłumaczących dokumenty prawne pomiędzy krajami o różnych systemach prawnych wyzwanie stanowi sensowne oddanie pojęć. Dla prawników brytyjskich najważniejsza jest znakomita znajomość orzecznictwa sądowego, podczas gdy w Polsce prym wiedzie znajomość przepisów oraz ich stosowania w praktyce. W systemie common law najważniejsze znaczenie ma umiejętność odnajdowania interesującym nas orzeczeń oraz umiejętności ich odniesienia do stanu faktycznego.

Czy wiesz że... oprócz common law istnieje także system prawa "equity"? Jego celem jest rozwiązywanie sporów pomiędzy stronami, lecz nie na podstawie istniejącego już orzecznictwa, ale na podstawie trzech zasad: "conscience" – sumienia, "fairness" – uczciwości i "justness – sprawiedliwości".

Sędziowie w common law

Inaczej prezentuje się nie tylko system prawny, ale cała hierarchia sądownictwa oraz podziału sędziów, które wydają się być bardziej skomplikowanymi, niż w systemie kontynentalnym. Największą ciekawostką jest natomiast fakt, iż we Francji, w której również obowiązuje system prawa kontynentalnego, istnieje wręcz zakaz opierania wyroków, na poprzednio wydanych orzeczeniach.

Jak sami widzicie, tłumaczenia maszynowe raczej nie poradzą sobie z zawiłościami, o którym piszemy w niniejszym artykule. Dlatego tak ważne jest, aby skorzystać w usług profesjonalistów: prawników, biegłych księgowych i tłumaczy przysięgłych gdy musimy posługiwać się dokumentami wydanymi za granicą w Polsce i vice versa.

Jak zarejestrować małżeństwo w Polsce?

Rejestracja małżeństwa UK w Polsce

Jednym z najczęściej tłumaczonych dokumentów w naszym biurze są z pewnością akty i świadectwa małżeństwa zawartego za granicą. Równie często pytacie nas, jakie dokumenty należy przetłumaczyć aby zarejestrować w Polsce małżeństwo zawarte za granicą. W tym artykule przybliżamy Wam procedurę legalizacji (czyli rejestracji) małżeństwa zawartego w Wielkiej Brytanii. Rejestracja małżeństwa w Polsce jest prosta, wystarczy tylko przygotować parę dokumentów i ich tłumaczenie.

Spis treści

Rejestracja małżeństwa w Wielkiej Brytanii

Sukcesywnie rośnie liczba osób, które związek małżeński zawierają za granicą. Młode pary coraz częściej dokonują wyboru złożenia przysięgi małżeńskiej w Wielkiej Brytanii, która ogranicza formalności do minimum. Dzieję się tak zarówno w tzw. małżeństwach mieszanych oraz wśród Polaków, mieszkających za granicą. Należy jednak pamiętać o dochowaniu pewnych formalności, jeśli chcemy, aby małżeństwo zostało uznane za legalne, również w Polsce. Mówimy tutaj o transkrypcji (legalizacji) zagranicznego aktu małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Dokumenty wymagane przy rejestracji małżeństwa

Po podjęciu decyzji przez przyszłych małżonków o zawarciu ślubu cywilnego w Wielkiej Brytanii, należy złożyć wymagane dokumenty. Niezbędne są ważne paszporty (przyszłych nowożeńców i świadków) i ich kserokopie. Należy pamiętać, że dowody tożsamości muszą być ważne w dniu składania dokumentów, jak i w dniu ceremonii ślubu. Kolejnym obowiązkiem jest złożenie akt urodzenia obojga przyszłych małżonków, pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz imienną listę gości. 

Rejestracja małżeństwa a tłumaczenie dokumentów

Warto przypomnieć, że w przypadku ślubów mieszanych, gdy jedna strona posługuje się dokumentami w języku obcym niezbędne będzie ich przetłumaczenie przez tłumacza przysięgłego. W naszym artykule opisujemy, jak prawidłowo wykonać tłumaczenie poświadczone aby było ono uznane przez Urząd Stanu Cywilnego oraz inne urzędy. Więcej o tym przeczytacie w artykule Tłumaczenie poświadczone z oryginału czy skanu?„. W przypadku, gdy jeden z przyszłych małżonków wcześniej był w związku małżeńskim, który zakończył się rozwodem, konieczny jest odpis aktu małżeństwa, z potwierdzeniem o jego rozwiązaniu. W niektórych sytuacjach, dokładnie wskazanych przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Rzeczpospolitej, potrzebne jest zezwolenie na zawarcie małżeństwa.

Jak zarejestrować małżeństwo przed Konsulem

Jeśli przyszli małżonkowie są Polakami, a do zawarcia małżeństwa dochodzi przed konsulem, po złożeniu wszystkich ww. dokumentów i wyrażeniu zgody, następuje ceremonia ślubu. W jej trakcie podpisywany jest protokół o zawarciu małżeństwa. Sam fakt podpisania oświadczenia nie legalizuje jednak małżeństwa w Polsce. Przysięga małżeńska może zostać złożona również w Register Office, tzw. odpowiedniku Urzędu Stanu Cywilnego. W tym przypadku, do zawarcia małżeństwa potrzebne będzie zaświadczenie stwierdzające, iż można zawszeć małżeństwo zgodnie z polskim prawem.

Rejestracja małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego

Małżeństwo zawarte przed konsulem rejestruje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który otrzymuje dokumenty dotyczące jego zawarcia bezpośrednio od małżonków lub od konsula. Wniosek o transkrypcję wraz z oryginałem zagranicznego aktu małżeństwa oraz jego tłumaczeniem przysięgłym, można składać w Urzędzie Stanu Cywilnego przez pełnomocnika. Po dokonaniu wszystkich wymaganych czynności przez zainteresowanych, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje decyzję, dotyczącą zgodności ich małżeństwa z prawem polskim. Po pozytywnym rozpatrzeniu małżonkowie otrzymują odpis zupełny aktu stanu cywilnego. Jeśli nowożeńcy nie dokonają wyżej wymienionych czynności, małżeństwo nie zostanie uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Brytyjski akt małżeństwa

Brytyjski akt małżeństwa nie zawiera informacji, dotyczących nazwiska, jakie małżonkowie noszą po ślubie oraz nazwiska noszonego przez dzieci, zrodzone z tego związku. W związku z powyższym, warto przy składaniu wniosku o transkrypcję złożyć również oświadczenie dotyczące tych informacji. Oświadczenie takie może mieć formę protokoły, spisanego przez konsula.

W 2019 roku w Wielkiej Brytanii zawarto blisko 200 000 małżeństw. 1,3% tej liczby to śluby zawarte przez obywateli Polski (wliczając to śluby mieszane).