Reformy edukacji w Polsce

Reformy edukacji w Polsce

System oświaty w Polsce oparty jest na czynnościach wykonywanych przez nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w szkołach. Choć z pozoru działania te mają dwa cele – kształcić i wychowywać – to trzeba przyznać, że szkoła ma o wiele więcej do zaoferowania swoim uczniom. Ma dbać o harmonijny rozwój dzieci i młodzieży, kształtować ich społecznie oraz zaspokajać psychofizyczne potrzeby uczniów. Zobacz, jak szkolnictwo zmieniało się na przestrzeni lat i co zmieniły polskie reformy edukacji.

Spis treści

Dwie duże reformy edukacji w Polsce

Polski system edukacji zmienił się bardzo na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Wiele zmian toczyło się na bieżąco, lecz najważniejsze reformy przeprowadzono w 1999 oraz 2017 roku. Najpierw wprowadzono trzyletnie gimnazja, a potem z nich zrezygnowano. Jednak to nie jedyne zmiany, jakie wówczas nastąpiły. Jakie zatem były podstawowe założenia reform edukacji w Polsce i co dla uczniów oznaczały te zmiany? Przeczytaj!

Zmiany w szkolnictwie po 1989 roku

Koniec lat osiemdziesiątych poprzedniego stulecia to masa zmian społeczno-politycznych w Polsce. Początek kolejnego dziesięciolecia charakteryzował się decentralizacją oświaty publicznej. Prowadzenie szkół stopniowo przekazywane było samorządom. Ustawowo pozwolono na prowadzenie niepublicznych placówek, co z kolei doprowadziło do obniżenia poziomu nauczania – szczególnie w szkolnictwie wyższym.

Po Obradach Okrągłego Stołu szkoły otrzymały autonomię. Nauczyciele mogli tworzyć klasy autorskie, a w kanonie przedmiotów szkolnych pojawiły się nieobowiązkowe lekcje religii. Od 1991 roku zmniejszyła się też liczba godzin lekcyjnych w szkołach podstawowych. To właśnie w tym czasie uczniowie zaczęli uczyć się języków zachodnio-europejskich – angielski i niemiecki zastąpiły lekcje języka rosyjskiego.

Wówczas pojawiły się też nowe programy nauczania, których opracowaniem od tej chwili mogli zajmować się sami nauczyciele. Skomercjalizowano wydawnictwa, co przełożyło się na wysokie ceny podręczników. Jednocześnie pogłębiło się zróżnicowanie terytorialne. Na wsiach i w małych miasteczkach zlikwidowano wiele szkół, a dzieci zostały przeniesione do placówek, do których niekiedy musiały daleko dojeżdżać.

Praca tłumacza w Unii Europejskiej

Czy wiecie, że Unia Europejska to największy na świecie pracodawca tłumaczy? Codziennie tłumaczone są tam setki wypowiedzi i tysiące stron, związane z działalnością UE. Więcej informacji o tym, jak wygląda praca tłumacza w UE przeczytacie w naszym artykul.

Reforma edukacji w 1999 roku – nowy początek

Wszystkie opisane wyżej czynniki pogłębiały trudną już sytuację szkolnictwa, czego następstwem była pierwsza reforma edukacji w Rzeczpospolitej Polskiej po upadku komunizmu. Zmiany ustrojowe weszły w życie we wrześniu 1999 roku na mocy ustawy z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

Reforma ta miała być nowym początkiem polskiego szkolnictwa. Głównym jej założeniem było wprowadzenie 6-letniej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum oraz 3-letniego liceum. Krytycy reformy podkreślali często, że rozbicie procesu dydaktycznego na trzy etapy doprowadzi do obniżenia poziomu nauczania.

1 września 1999 roku naukę w gimnazjach rozpoczęli uczniowie urodzeni w 1986 roku. Po kolejnych trzech latach nauki mogli podjąć dalsze kształcenie w jednej z następujących szkół:

• 3-letnich liceach ogólnokształcących,
• 3-letnich liceach profilowanych,
• 4-letnich technikach zawodowych,
• 2-3-letnich zasadniczych szkołach zawodowych.

Nowa matura – założenia, które miały zrewolucjonizować szkolnictwo

Nauka w szkole ponadgimnazjalnej miała się kończyć tzw. nową maturą oraz egzaminem zawodowym – w przypadku techników zawodowych. Egzamin dojrzałości składał się z dwóch etapów – egzaminów ustnych oraz pisemnych. Jednak ich forma zasadniczo różniła się od tzw. starej matury. Na egzamin ustny z języka polskiego uczniowie przygotowywali prezentację, której temat mogli wybrać sami. Egzamin z języka obcego nowożytnego składał się z dwóch części. Rozmowy wstępnej z egzaminatorami oraz przeprowadzeniem z nimi konwersacji na wskazany temat z uwzględnieniem instrukcji podanych w zadaniu.

Pisemne egzaminy z kolei podzielone były na dwie części – podstawową i rozszerzoną. W pierwszej wersji nowych matur każdy uczeń musiał wypełnić testy na poziomie podstawowym, by mógł przejść do zadań rozszerzonych. Z czasem uczniowie zyskali wybór poziomu egzaminu i mogli zdawać tylko jedną jego wersję.
Co ciekawe, nowa matura z 2005 roku zmieniła również zasady oceniania uczniów. Skala ocen od 1 do 6 została zastąpiona procentową. Uczniowie musieli zdobyć minimum 30% punktów, by matura została uznana za zaliczoną. Nowy system oceniania zastąpił też egzaminy wstępne na uczelnie wyższe. Od tego momentu kandydaci musieli jedynie złożyć świadectwo dojrzałości, a o przyjęciu decydowała liczba zdobytych punktów.

Tłumaczenie przysięgłe matury

Ciekawostka: tłumaczenie zarówno starej jak i nowej matury wygląda inaczej. Pisaliśmy o tym w naszym artykule o tym Jak tłumaczyć dokumenty edukacyjne. Jeżeli więc szukacie pomocy w tłumaczeniu tego typu dokumentów, z warto zainteresować się Tłumacz Przysięgły Wrocław – gdzie bez problemu przetłumaczycie świadectwo maturalne i świadectwo dojrzałości

Opisane powyżej zmiany nie są jedynymi, jakie zaszły po 1999 roku w polskim szkolnictwie. Przykładowo w 2010 roku na maturze pojawił się kolejny obowiązkowy przedmiot – matematyka. Ważna zmiana w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego nastąpiła też w 2014 roku, kiedy to zlikwidowano licea profilowane.

Reforma edukacji w 2017 roku – powrót do starych zwyczajów

Kolejna reforma szkolnictwa, która miała duży wpływ na edukację dzieci i młodzieży w Polsce, miała miejsce w 2017 roku. Z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej 1 września tego roku wprowadzono kolejne zmiany. Głównym ich założeniem było wygaszenie gimnazjów oraz powrót do znanego wcześniej schematu – 8-klasowej podstawówki i 4-letniego liceum.

Od roku szkolnego 2017/2018 zniknęły też zasadnicze szkoły zawodowe. Zostały one przekształcone w szkoły branżowe I stopnia, które trwają 3 lata, a ich uzupełnieniem są 2-letnie szkoły branżowe II stopnia. Gimnazja i szkoły zawodowe przestały oficjalnie funkcjonować 31 sierpnia 2019 roku.

Co jeszcze się zmieniło?

Pozostałe zmiany wprowadzone w życie z dniem 1 września 2017 roku to między innymi:

• zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków (ten funkcjonował od 1 września 2015 roku),
• likwidację egzaminów końcowych dla szóstoklasistów,
• zmiana rozporządzenia dotyczącego sklepików szkolnych (m. in. zakazano sprzedaży słodyczy),
• wdrożenie pilotażu szerokopasmowego Internetu dla szkół oraz wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt,
• ujednolicenie gratyfikacji dla nauczycieli, którzy uzyskali tytuł profesora oświaty,
• wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych dla nauczycieli.
Reforma z 2017 roku przyniosła również zmiany w podstawie programowej. Początkowo jednak nie obyło się bez krytyki, ponieważ w niektórych szkołach brakowało podręczników, a podstawy programowe po raz kolejny obniżyły standardy nauczania.

Obie wspomniane reformy edukacji z pewnością miały i będą mieć duży wpływ na uczniów, nauczycieli i rodziców. Pamiętajmy jednak, że kluczem do sprawnie działającego systemu oświaty jest współpraca wszystkich tych trzech grup.

Tłumacze w Unii Europejskiej

tłumacze unii europejskiej

Unia Europejska zrzesza dziś 28 państw członkowskich, w których mieszka łącznie aż 507 milionów obywateli. Język urzędowy każdego z krajów jest uznawany za język oficjalny całej Unii Europejskiej. Mamy więc w Unii Europejskiej 24 oficjalne języki – jest to wyjątek w skali świata. Ta wielojęzyczność przekłada się na codzienną pracę organów UE, które muszą umożliwić każdemu z 507 mln obywateli dostęp do podstawowych dokumentów i informacji dotyczących funkcjonowania UE w taki sposób, by mogli je zrozumieć, a więc w ich języku ojczystym. Tłumacze w Unii Europejskiej nie mają łatwego zadania.

Spis treści

Dużo pracy tłumaczy Unii Europejskiej

Nie jest więc niczym dziwnym, że w takiej sytuacji główne instytucje UE tj. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada, wytwarzają każdego dnia mnóstwo dokumentów w różnych językach i zatrudniają tysiące tłumaczy, zarówno pisemnych, jak i konferencyjnych. Praca tłumacza w instytucjach Unii Europejskiej jest więc niezwykle istotna.

Tłumacze pisemni w Unii Europejskiej

Tłumacze pisemni tłumaczą teksty o różnorodnym charakterze przeważnie na swój język główny. Tłumaczone przez nich treści charakteryzują się wysokim poziomem trudności, obejmując takie obszary działalności Unii Europejskiej jak: ekonomia, finanse, nauka czy kwestie techniczne. Biorąc pod uwagę liczbę przeróżnych języków i kombinacji językowych, z którymi administracja UE zmaga się na co dzień, stosowane są również różne rodzaje tłumaczeń. W zakresie tłumaczeń pisemnych stosowane są metody, które opisujemy poniżej.

Metody tłumaczeń pisemnych

Cztery najczęściej stosowane metody to:

1) tradycyjna, gdzie tłumaczy się na pierwszy (przeważnie ojczysty) język tłumacza, z pomocą elektronicznych narzędzi wspierających (pamięć tłumaczeniowa itp.);

2) two-way method (metoda dwustronna), gdzie tłumaczy się z pierwszego języka tłumacza na język docelowy, który nie jest jego głównym/ojczystym językiem;

3) relay (tzw. system tzw. języków posiłkowych), tłumaczenie między dwoma językami przy wykorzystaniu trzeciego; najczęściej stosowana przy nietypowych kombinacjach tłumaczeniowych;

4) three-way method (metoda trójstronna), w sytuacji, gdy ani język źródłowy, ani docelowy nie są głównymi językami tłumacza, np. gdy włoski tłumacz przekłada z języka hiszpańskiego na angielski.

Rejestracja firmy z UE w Polsce

Do rejestracji zagranicznej firmy w Polsce z pewnością będziesz potrzebował pomocy doświadczone tłumacza, gdyż część dokumentów będzie obcojęzyczna. Tłumaczenie przysięgłe dokumentów zamówisz na PRZYSIEGLE.ONLINE. W międzyczasie dowiedz się, jak wygląda rejestracja zagranicznych podmiotów w Polsce.

Tłumacze konferencyjni w Unii Europejskiej

Tłumacze konferencyjni pomagają uczestnikom międzynarodowych spotkań, konferencji i postępowań sądowych w procesie porozumiewania się ze sobą. Ich praca polega na przekazaniu sensu wypowiedzi mówcy. Muszą oni zachować pełną poufność i neutralność w odniesieniu do tego, co słyszą i widzą. Najważniejszym narzędziem pracy tłumacza konferencyjnego jest doskonała znajomość języka ojczystego, która w połączeniu z gruntowną znajomością innych języków, dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi, zdolnością do analitycznego myślenia, odpornością na stres i ciekawością świata, to cechy wyróżniające profesjonalnego tłumacza. Jakimi rodzajami tłumaczeń posługują się tłumacze konferencyjni pracujący dla instytucji Unii Europejskiej? Niezależnie od motywu rejestracji podmiotu do VAT, dopełnić trzeba konkretnych formalności i złożyć odpowiednie dokumenty.

Rodzaje tłumaczeń ustnych w UE

Do rodzajów tłumaczeń stosowanych przez tłumaczy ustnych w UE należą:

konsekutywne, które odbywają się po zakończeniu wypowiedzi mówcy;

symultaniczne, które odbywają się jednocześnie z wystąpieniem;

relay, które odbywają się między dwoma językami przy wykorzystaniu trzeciego;

retour („zwrotne”), z języka ojczystego tłumaczy się na obcy;

pivot, gdzie jeden wybrany język stosuje się jako źródłowy dla innych kabin;

cheval, gdzie tłumacz pracuje na zmianę w dwóch kabinach podczas jednego spotkania;

układ asymetryczny, gdzie wszyscy uczestnicy spotkania słuchają tłumaczenia wykonywanego tylko na kilka wybranych języków;

szeptane, tłumaczenie symultaniczne do ucha delegata, który siedzi obok tłumacza.

Kto może pracować jako tłumacz w instytucjach Unii Europejskiej

Poszukiwani są przede wszystkim wysoko wykwalifikowani absolwenci, w tym także z dyplomami w dziedzinach innych niż nauki humanistyczne oraz w dziedzinach nauk humanistycznych niezwiązanych z językami, ale powiązanych z obszarami polityki UE. Kandydaci na tłumaczy powinni przede wszystkim spełniać podstawowe wymagania takie jak umiejętność łatwego przyswajania złożonych zagadnień, szybkiego reagowania na zmianę sytuacji, a także sprawnego zarządzania informacjami i komunikowania się. Muszą wykazywać się inicjatywą, umiejętnością konsekwentnego realizowania zadań, a także odnajdywania się w wielokulturowym środowisku pracy. Do pracy w UE nie trzeba posiadać uprawnień tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia przysięgłe Szczecin oraz praca jako tłumacz unijny to dwie oddzielne specjalizacje.

Największy pracodawca tłumaczy na świecie - UE

Dzięki pracy tłumaczy przedstawiciele wybrani przez obywateli UE mogą jak najlepiej reprezentować interesy wyborców na posiedzeniach w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu. Tłumacze, zarówno pisemni, jak i konferencyjni umożliwiają komunikowanie na poziomie unijnym. Służby tłumaczeniowe Unii Europejskiej są największym na świecie pracodawcą zatrudniającym tłumaczy konferencyjnych. Tłumacze konferencyjni odgrywają pierwszorzędną rolę w gwarantowaniu dostępności i przejrzystości w Unii Europejskiej.

Rejestracja zagranicznej firmy w Polsce

Rejestracja zagranicznej firmy

W obecnych czasach wiele firm działa międzynarodowo. Rynek gospodarczy nie ma żadnych granic. W związku z tym może zajść konieczność otworzenia oddziału firmy spoza Polski, w naszym kraju. Jak to zrobić? Czy sama rejestracja zagranicznej firmy w Polsce jest naprawdę taka uciążliwa? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w naszym artykule.

Spis treści

Jak otworzyć oddział firmy zagranicznej w Polsce?

Kiedy prowadzi się firmę zagraniczną i rozszerza się jej działanie na inne rynki, może być potrzebne otworzenie oddziału firmy na terytorium Polski. Na początek warto wiedzieć jednak jaka jest różnica między oddziałem firmy, a jej przedstawicielstwem.

Jeśli przedsiębiorca zagraniczny zdecyduje się na prowadzenie na terenie Polski tylko takiej działalności gospodarczej, która obejmuje obszar jego przedmiotu działalności, wystarczy otworzenie oddziału krajowego. Innymi słowy, oddział ten będzie prowadził dokładnie takie same działania jak główna siedziba firmy za granicą. Warto tu wspomnieć, że nie ma konieczności zgromadzenia kapitału zakładowego, ale konieczne jest zarejestrowanie oddziału w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obok nazwy firmy umieścić należy dopisek „odział w Polsce”. Warto też wiedzieć, że oddział musi prowadzić rachunkowość w języku polskim, może być więc dobrym pomysłem skorzystanie z biura rachunkowego, które dopilnuje wszelkich formalności.

Przedstawicielstwo zagranicznego oddziału firmy

Drugą opcją jest utworzenie przedstawicielstwa. Czym różni się taka forma? W tym wypadku, podmiot działający w Polsce będzie mógł prowadzić tylko taką działalność, która obejmuje reklamę i promocję zagranicznej firmy. Oznacza to, że przedstawicielstwo nie będzie uprawnione do podejmowania takich kroków prawnych jakie spółka matka czy oddział. Dodatkową formalnością w tym wypadku jest zgłoszenie podmiotu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Przedstawicielstwo zakłada się na dwa lata – można przedłużyć je potem o kolejne dwa. 

Jeśli więc firma ma bardziej dalekosiężne plany odnośnie działania na danym rynku, niż tylko marketing, zdecydowanie lepszą opcją będzie założenie oddziału działającego na terytorium Polski.Jak jednak na razie wygląda to w praktyce?

Rejestracja oddziału zagranicznej firmy w Polsce

Jak formalnie założyć oddział firmy zagranicznej w Polsce? Przede wszystkim zweryfikować należy akt założycielski podmiotu. Powinien on uwzględniać możliwość prowadzenia przez firmę zagranicznych siedzib. Jeśli akt uwzględnia taką opcję, organy podmiotu będą musiały podjąć uchwałę, która określi nazwę oddziału, jego siedzibę, zakreśli dokładny przedmiot działalności i wskaże osobę, która upoważniona jest do reprezentacji przedsiębiorstwa. Uchwałę tę dołączyć należy do wniosku o rejestrację oddziału. Ponadto, wśród załączników powinny się także znaleźć: odpis z rejestru przedsiębiorców i odpis aktu założycielskiego, dowód uiszczenia opłaty sądowej, a także wzór podpisu osoby, którą wyznaczono na reprezentanta firmy w Polsce. 

Rejestracja zagranicznej firmy a notariusz

Warto w tym miejscu wspomnieć, że do złożenia wniosku będzie nam potrzebny zarówno notariusz, który musi poświadczyć część dokumentów, jak i tłumacz przysięgły. Niektóre z aktów mogą bowiem wymagać tłumaczenia przysięgłego. Co istotne, nie wystarczy tłumaczenie zwykłe, nie ma ono bowiem żadnej mocy prawnej i choćby było niezwykle dokładne, organ administracji publicznej z niego nie skorzysta.

Nie jest to koniec formalności, odział musi też uzyskać numer NIP we właściwym Urzędzie Skarbowym a także konieczna jest rejestracja zagranicznego przedsiębiorcy do VAT.

Zagraniczna darowizna i spadek

Skoro jesteśmy już w temacie zagranicy, zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem o zagranicznych darowiznach i spadkach. Nie możemy zagwarantować, że czytając o tym magicznym sposobem przyciągniecie spadek po „bogatym wujku z Ameryki”, ale zapewniamy, że lektura jest ciekawa 😉

Rejestracja zagranicznego przedsiębiorcy do VAT

Kiedy zagraniczny przedsiębiorca musi zarejestrować się do VAT? Wtedy gdy na przykład podmiot ustanowił w Polsce stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub gdy takiego miejsca nie ustanowiono, ale przedsiębiorca dokonuje na terytorium naszego kraju dostaw towarów czy świadczy usługi, które wymagają rozliczenia podatku VAT na terytorium Polski. Co więcej, jest też opcja dobrowolnej rejestracji do VAT, na przykład, gdy dany podmiot nabywa w Polsce towary i także w Polsce je sprzedaje, albo też, gdy przedsiębiorca zagraniczny eksportuje towary z Polski do innego kraju. Takie rozwiązanie może być korzystne z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ pozwala na uzyskanie zwrotu polskiego podatku VAT na zasadach obowiązujących krajowe firmy.
Niezależnie od motywu rejestracji podmiotu do VAT, dopełnić trzeba konkretnych formalności i złożyć odpowiednie dokumenty.

Tłumacz przysięgły a rejestracja zagranicznej firmy w Polsce

Przypominamy, że nasze urzędy potrzebują dokumentów w języku Polskim, tak więc chcąc nie chcąc, jesteśmy skazani na wykonanie tłumaczenia przedkładanych dokumentów u tłumacza przysięgłego. Dokumenty takie jak VAT-5UE, dokumenty z brytyjskiego Companies House, zaświadczenia z rejestru spółek z Holandii, Estonii, Szwecji, Norwegii, Hong Kongu i innych popularnych krajów można zamówić m.in. u tłumacza przysięgłego we Wrocławiu oraz biurze tłumaczeń w Gdańsku. Oba biura stanowią nasze lokalne oddziały firmy PRZYSIEGLE.ONLINE.

Umowa zagranicznej spółki

Przede wszystkim, do wniosku załączyć należy kopię umowy spółki w oryginale i przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego, kopię wyciągu z rejestru przedsiębiorców w kraju rejestracji (również oryginał i tłumaczenia przysięgłe), umowę z biurem rachunkowym, dowód uiszczenia opłaty skarbowej. formularze – VAT-R oraz NIP-2, odpowiednie pełnomocnictwa, opis działalności spółki w Polsce, który tłumaczy po co dokonywana jest rejestracja do VAT, a także oryginał umowy lub zaświadczenia banku o otwarciu rachunku bankowego (musi być to bank w Polsce), jak również kopię zaświadczenia, które wydane jest przez władze podatkowe kraju, w którym prowadzona jest działalność. Również w tym wypadku potrzebne będzie tłumaczenie przysięgłe. 

Jeśli do VAT zgłaszamy zarejestrowany oddział firmy zagranicznej w Polsce, wśród załączników znaleźć się też powinny: adres (polski) osoby, która została wskazana do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego na terenie naszego kraju. W przypadku przedstawicielstwa, dołącza się zaświadczenie tegoż odnośnie wzajemności działania. Warto zadbać o wszelkie formalności, aby maksymalnie skrócić czas rejestracji.

Zagraniczna darowizna i spadek

Zagraniczna darowizna i spadek

Zagraniczna darowizna i spadek brzmią jak z filmowej opowieści o „majątku po bogatym wujku z Ameryki”. Warto jednak wiedzieć, że sprawa nie jest tak kolorowa jak mogłoby się wydawać. Głównym powodem do zmartwień dla obdarowanych są obecnie obowiązujące przepisy, zachodzi konieczność uiszczenia podatków. Jak się okazuje, nawet w podwójnej wysokości! W tym artykule postaramy się przybliżyć wam to zagadnienie, również z perspektywy tłumaczy przysięgłych. Dokumenty spadkowe i umowy darowizny trafiają do nas bardzo często!

Spis treści

Zagraniczna darowizna i spadek - przepisy do zmiany?

W Polsce obowiązują obecnie przepisy, które zobowiązują do uiszczenia podatku od spadków i darowizn. Istnieją też regulacje, które pozwalają na zwolnienie od podatku osób z określonych grup, pod warunkiem terminowego zgłoszenia spadku lub darowizny do Urzędu Skarbowego.

Jak jednak wskazuje się, duży problem dla uprawnionych z tytułu otrzymanego majątku powstaje gdy dziedziczy się lub otrzymuje coś z zagranicy. Dlaczego? Standardowe umowy odnoszące się do podwójnego opodatkowania nie dotyczą podatków spadkowych, w związku z czym może się okazać, że majątek zostanie faktycznie opodatkowany dwukrotnie. 

Podwójne opodatkowanie spadków i darowizn

Jak zauważyli posłowie, ma to wpływ nie tylko na sytuację życiową konkretnych spadkobierców, ale też na mniejszy przychód w budżecie – spadkodawcy zagraniczni rzadziej bowiem powołują do spadku członków rodziny czy przyjaciół mieszkających w Polsce. W przypadku Polonii rozsianej po świecie ma to szczególnie istotne znaczenie. Dlatego też do Ministerstwa Finansów wpłynęła interpelacja, której celem jest wyjaśnienie i zmiana obecnej sytuacji.
Jak jednak na razie wygląda to w praktyce?

Opodatkowanie zagranicznych spadków i darowizn

Według obowiązującego prawa, nabycie w drodze spadku lub darowizny majątku przez osoby fizyczne, rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych, które na terytorium Polski są wykonywane, jest opodatkowane. Ustawa przewiduje takie rozwiązanie również dla darowizn i spadków pochodzących z zagranicy. Co istotne, w chwili otwarcia spadku lub w chwili zawarcia umowy darowizny, beneficjent praw musi być obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium naszego kraju.

Powielone prawo

Problem pojawia się, gdy prawo innego państwa powiela nasze rodzime regulacje. Wtedy bowiem, spadkodawca lub obdarowany, zapłacić podatek musi w obu państwach, co de facto zmniejsza wysokość otrzymanego majątku, uszczupla go, niejednokrotnie w poważny sposób. Dlaczego obce państwo może mieć roszczenie o zapłacenie należności? Z uwagi na położenie danej rzeczy, miejsce wykonywania praw. Polski Urząd Skarbowy z kolei powoła się na osobiste powiązanie nabywcy majątku z Polską, a co za tym idzie – obowiązywanie polskiego porządku prawnego.

Zgoda na wyjazd

Korzystając z okazji przypominamy, że możecie z naszej strony zupełnie BEZPŁATNIE pobrać wzór zgody dziecka na wyjazd za granicę. Jest on niezbędny, gdy dziecko podróżuje wyłącznie z jednym rodzicem lub pod opieką osoby innej niż rodzic: babci, dziadka, cioci, wujka, opiekuna kolonii, etc. Brak tego dokumentu na lotnisku może powodować ogromne problemy. Więcej przeczytanie w naszym artykule!

Zagraniczny spadek a kwestie językowe

Z dziedziczeniem czy darowizną zagraniczną wiąże się jeszcze jedna istotna kwestia, która dodatkowo może sprawiać, że cała sprawa staje się bardziej skomplikowana. Często testament powołujący do spadku polskiego spadkodawcę, lub sporządzona za granicą umowa darowizny, są napisane w obcym języku. Z umowami bywa łatwiej, powstają one bowiem często w dwóch wersjach językowych, szczególnie, że stroną jest w tym wypadku obdarowany. O testamencie natomiast spadkobierca nie musi w ogóle wiedzieć. Dowiaduje się o powołaniu do dziedziczenia dopiero po śmierci spadkodawcy. Zazwyczaj, aby prawnie usankcjonować nabycie spadku konieczne jest postanowienie sądu lub wizyta u notariusza. Wymagane w postępowaniu dokumenty należy załączyć w języku danego kraju, albo dostarczyć tłumaczenie – powinno być to tłumaczenie przysięgłe.

Tłumacz przysięgły a zagraniczny spadek i darowizna

Właśnie dlatego, w zagranicznych postępowaniach spadkowych najlepszą praktyką jest zaangażowanie tłumacza przysięgłego na samym początku sprawy. Tłumacz może też wykonać tłumaczenie dla osoby, która po prostu nie zna języka, w którym sporządzono testament. 
Może się wydawać, że konieczność tłumaczenia dokumentów wydłuży postępowanie. Nic bardziej mylnego. Przedłużenie sprawy może spowodować na przykład wezwanie sądu do dostarczenia testamentu w odpowiedniej wersji językowej, bez której postanowienie nie będzie mogło być wydane.

Rozwiązanie problemu podwójnego opodatkowania

Jak wskazują prawnicy, rozwiązaniem problemu dotyczącego zagranicznych spadków i darowizn jest uregulowanie zawarte w odpowiednich umowach dotyczących unikania podwójnego opodatkowania. Na ten moment, takie akty prawne Polska zawarła z Austrią, Węgrami oraz Czechami, co sprawia, że w większości przypadków możemy mieć do czynienia z podwójnie naliczonym podatkiem. Jednym z proponowanych rozwiązań jest na przykład takie znowelizowanie polskich przepisów, które pozwalałoby podatnikowi pomniejszyć podatek od spadków i darowizn o kwotę uiszczoną za granicą.

Rozwiązanie problemu - najlepsza opcja

Drugą opcją byłoby zwolnienie z podatku, po zapłaceniu odpowiedniej kwoty za granicą. Samo zwolnienie w przypadku przepisów spadkowych w Polsce działa. Przepisy przewidują bowiem, że najbliższa rodzina, niezależnie od wartości spadku czy darowizny, zostanie zwolniona od płacenia podatku, jeśli w ciągu sześciu miesięcy od nabycia spadku lub darowizny zgłosi ten fakt właściwemu miejscowo naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Do najbliższej rodziny należą: małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym lub macocha. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu SD-Z2.

Zagraniczny spadek i darowizna - podsumowanie

Mimo iż problem podwójnego opodatkowania nie jest niczym nowym, w dalszym ciągu nie ma odpowiednich regulacji, które pozwoliłyby obywatelom być spadkobiercami lub obdarowanymi, bez obawy ponoszenia dodatkowych kosztów. Kwestia ta nie jest prawidłowo uregulowana nie tylko w Polsce. Złożona interpelacja może być pierwszym krokiem do nowelizacji prawodawstwa, nie stanie się to jednak z dnia na dzień.

Tłumaczenie zagranicznej darowizny i spadku

Na sam koniec mała informacja dla osób, chcących tłumaczyć dokumentację darowizny i spadku. W przypadku darowizn nie stanowi to większego problemu, gdyż umowy darowizny są przeważnie krótkie i nieskomplikowane. Dlatego też zlecając ich tłumaczenie możemy być pewni, że nie nadszarpną one naszego budżetu. Również standardowy czas realizacji tego dokumentów wynosi 1-2 dni.

Problemem są natomiast zagraniczne testamenty. Te pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki uchodzą za jedne z najtrudniejszych i wymagających tekstów, z którymi mają do czynienia tłumacze przysięgli. Wynika to z faktu, że system anglosaski ma zupełnie inny model prawny, a prawo spadkowe nie dość, że jest ekstremalnie skomplikowane i przesiąknięte prawnymi archaizmami, to jest inne w każdym amerykańskim stanie. Dlatego klientom serwisu PRZYSIEGLE.ONLINE doradzamy wykonanie tłumaczenia metodą wyciągową (tylko najważniejsze pozycje), lub poproszenie amerykańskiego prawnika o sporządzenie wypisu z testamentu, gdzie znajdować będą się jedynie najważniejsze informacje, takie jak spadkodawca, osoba przyjmująca spadek, informacje o masie spadkowej i inne, najważniejsze informacje. Pozwoli to nie tylko zaoszczędzić, ale i łatwo przebrnąć przez wszystkie wymagane prawem formalności.

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę WZÓR

zgoda na wyjazd dziecka wzór

W okresie wakacyjnym wiele osób podróżuje z dziećmi. Może nie być możliwe, aby dziecko wyjechało z rodzicami, często podróżuje pod opieką innych opiekunów. W takich sytuacjach potrzebna może być zgoda na wyjazd małoletniego dziecka za granicę. Poniżej udostępniamy wzór dokumentu:  Zgoda na wyjazd – wzór, który można pobrać, wypełnić i wydrukować. Tak przygotowany dokument należy podpisać notarialnie, a następnie przetłumaczyć. Korzystając z naszego wzoru otrzymacie 15% na tłumaczenie przysięgłe!

Spis treści

Po co udziela się zgody na wyjazd dziecka za granicę?

W świetle prawa opiekę nad dzieckiem sprawują rodzice lub opiekunowie prawni. To oni mogą decydować o tym, że ich podopieczny wyjedzie za granicę – w ich towarzystwie lub pod pieczą innych osób. Dzieci i młodzież podróżują przecież w towarzystwie dziadków, przyjaciół rodziców, opiekunów, którzy opiekują się obozami wakacyjnymi. Często jest też tak, że małoletni wyjeżdża z jednym tylko rodzicem, co może się skomplikować na przykład w sytuacji gdy rodzice są rozwiedzeni i zachodzi ryzyko wywiezienia dziecka bez świadomości drugiego z opiekunów. Problematyczna jest również sytuacja, gdy rodzic posiada inne nazwisko niż dziecko.

Zgoda chroni interes dziecka!

Po co więc wyrażenie zgody na wyjazd dziecka? Ma to zabezpieczyć przed nieuprawnionym zabraniem małoletniego z kraju, wpisuje się też w politykę przeciwdziałania handlowi dziećmi. Posiadanie zgody uprawnia też do podejmowania decyzji, które dotyczą dziecka, przez jednego z rodziców lub opiekunów. Są to najczęściej decyzje dotyczące spraw związanych z opieką medyczną. Zastanówmy się więc, kto powinien posiadać przy sobie taką zgodę. 

Kto powinien mieć przy sobie zgodę na wyjazd dziecka za granicę?

Zgodę na wyjazd dziecka za granicę, udzieloną przez rodziców lub opiekunów prawnych, powinni mieć przy sobie wszyscy ci, którzy w świetle prawa opiekunami dziecka nie są. Mogą być do dziadkowie, ciocie, wujkowie, przyjaciele rodziców, nauczyciele lub koordynatorzy wakacyjnych obozów. Co ważne, taka zgoda jest wymagana nawet w obrębie Unii Europejskiej czy strefy Schengen. Ponadto, jeżeli dziecko posiada dwoje rodziców, ale jedzie za granicę tylko z jednym, również powinniśmy zaopatrzyć się w zgodę drugiego rodzica. Dotyczy to zarówno rozwiedzionych małżonków jak i tych pozostających w małżeństwie.

Nie tylko na lotnisku

Wspomniane osoby muszą mieć przy sobie zgodę nie tylko w czasie podróży czy w momencie przekraczania granicy danego kraju. Odpowiedni dokument posiadać należy przy sobie przez cały pobyt. Często takie regulacje zawierają przepisy innego kraju. Będąc za granicą, możemy się więc spodziewać wylegitymowania przez policję czy straż miejską. Powiedzmy sobie szczerze, sytuacje tego typu zdarzają się rzadko, jednak przezorność może okazać się dla nas zbawienna. W przypadku gdy coś stanie się naszemu dziecku i będziemy musieli decydować o sposobie leczenia dziecka (np zgoda na zabieg chirurgiczny), zgoda od opiekuna jest niezbędna.

Rejestracja urodzin

Skoro szukasz zgody na wyjazd za granicę dziecka zakładam, że nie było problemu z rejestracją narodzin w lokalnym Urzędzie Stanu Cywilnego lub w ambasadzie RP. Jeżeli jednak planujecie kolejne dziecko i mieszkacie za granicą, to zachęcam zapoznać się z zasadami rejestracji urodzin dziecka za granicą. 

Jaki dokument jest potrzebny?

Nie ma określonego wzorca dokumentu z którego powinno się skorzystać. Prawo natomiast oznacza konkretne informacje, które mają być zawarte w piśmie.

Na zgodzie znaleźć się muszą dane rodzica lub rodziców dziecka – imię, nazwisko oraz numer PESEL. Ponadto zawrzeć tam trzeba datę i miejsce sporządzenia zgody, podpis obojga rodziców lub jednego rodzica, złożone w obecności notariusza. Notariusz musi też poświadczyć ten fakt odpowiednią klauzulą autentyczność podpisów. Bardzo często załącznikiem do oświadczenia jest skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – głównie w przypadkach, gdy rodzice posiadają inne nazwiska. W treści oświadczenia znajdują się zapisy o zgodzie na sam wyjazd oraz podejmowaniu decyzji w związku z leczeniem małoletniego za granicą. W internecie dostępne są wzory zgody na wyjazd dziecka za granicę, które można pobrać, uzupełnić i udać się z taką zgodą do notariusza. Zachęcamy do pobrania zgody z naszej strony, gdyż zawiera ona wszystkie niezbędne elementy.

Potrzebne będzie tłumaczenie zgody!

Bardzo istotnym elementem jest warstwa językowa takiej zgody. Nie ma potrzeby przygotowywania dokumentu w języku danego kraju czy po angielsku, ponieważ zgoda wraz z jej notarialnym poświadczeniem podlega tłumaczeniu przysięgłemu. W tym wypadku powinniśmy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego. W zależności od konkretnego biura przetłumaczony dokument można uzyskać nawet w ciągu jednego dnia roboczego (np. Tłumacz Przysięgły Wrocław), nigdy jednak nie warto zostawiać tłumaczenia na ostatnią chwilę. Pamiętajmy również o tym, że zwykłe tłumaczenie to zupełnie co innego niż tłumaczenie przysięgłe. To pierwsze nie ma żadnej mocy prawnej i zgoda przetłumaczona na kolanie nie będzie niestety honorowana na lotnisku.

Kto udziela zgody na wyjazd dziecka?

Zgody na wyjazd dziecka zawsze udzielają rodzice lub opiekunowie prawni. Podpisy powinny zostać złożone w obecności notariusza. Co istotne, dokumentu nie muszą podpisać osoby upoważniane.
W przypadku wyjazdy za granicę z obojgiem rodziców – zgoda nie jest potrzebna, kontroli podlega tylko paszport lub dowód osobisty dziecka. Gdy dziecko podróżuje z jednym z rodziców, pisemnej zgody udziela drugi rodzic. Tłumacz przysięgły powinien przełożyć dokument na język angielski. Gdy dziecko podróżuje bez rodziców (bez opiekunów prawnych), oboje rodziców musi wyrazić zgodę. Są też wyjątki – wystarczy oświadczenie jednego z nich wtedy, gdy drugi nie żyje, gdy nie został ustalony ojciec dziecka, gdy władza rodzicielska jednego z rodziców została ograniczona lub rodzic został jej całkowicie pozbawiony.

Co jeśli nie ma zgody na wyjazd?

A co dzieje się w sytuacji, gdy nie ma zgody na wyjazd dziecka za granicę? Może nie wydarzyć się nic, nie zostaniemy poddani kontroli. Jednakże jest to ryzykowne posunięcie. W sytuacji bowiem, w której na lotnisku, na granicy czy w przypadku rutynowej kontroli przez uprawnione służby, podróżujący zostanie zapytany o formularz zgody i nie będzie jej posiadał, konsekwencje mogą być poważne. Dojść może na przykład do zatrzymania do momentu wyjaśnienia statusu dziecka. Odpowiednie służby sprawdzą, czy małoletni nie został uprowadzony. W takim przypadku opóźni się nasza podróż, nie wsiądziemy na pokład samolotu, spędzimy długie godziny na granicy. Dlatego też warto zadbać o odpowiednią dokumentację przed wyjazdem z kraju. Dobrą praktyką jest także sprawdzenie listy potrzebnych dokumentów w danym kraju. Mogą się one różnić w zależności od lokalnego prawodawstwa, niektóre kraje mają w tym zakresie bardziej ścisłe regulacje

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę - WZÓR - pobierz za darmo

Ponieważ często tłumaczymy zgody na wyjazd dziecka za granicę przygotowaliśmy dla Was gotowy wzór – do pobrania w pliku PDF z aktywnymi polami formularza. Wystarczy pobrać plik na komputer i podać podstawowe, wymagane dane. Z takim dokumentem można iść już do notariusza w celu złożenia podpisu.

Rabat na tłumaczenie zgody na wyjazd dziecka - wzór

Jeżeli skorzystaliście z naszego wzoru, mamy dla Was dobrą wiadomość 🙂 Zlecając tłumaczenie tego dokumentu na starcie otrzymujecie 15% rabatu! Nie musicie podawać żadnych kodów, wystarczy że będzie to nasz wzór. Tłumaczenia zlecicie na naszej stronie PRZYSIEGLE.ONLINE . Tłumaczenie zgody na wyjazd za granicę wysyłamy przeważnie jeszcze tego samego dnia.

Rejestracja dziecka urodzonego za granicą

rejestracja dziecka urodzonego za granicą

Narodziny dziecka są czasem wyjątkowym i wymagającym jednocześnie. Opieka nad nowym członkiem rodziny często przysłania opiekunom cały świat, co prowadzi do chaotycznego załatwiania dokumentów związanych z porodem. Dodatkowym utrudnieniem jest rejestracja dziecka, które urodziło się za granicą. Dlatego też warto doinformować się w tej kwestii, co pozwoli na szybkie i zorganizowane załatwienie formalności. Jakie formalności należy spełnić, by zarejestrować w Polsce dziecko urodzone za granica?

Spis treści

Jakie formalności należy spełnić, by zarejestrować w Polsce dziecko urodzone za granica?

Dzieci urodzone poza granicami Polski można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego, składając dokumenty bezpośrednio do jego kierownika albo za pośrednictwem konsula. By tego dokonać, należy przynieść zagraniczny dokument potwierdzający dany stan, odtworzyć zagraniczny akt urodzenia w przypadku jego braku lub dokonać rejestracji, gdy w państwie urodzenia nie była prowadzona taka dokumentacja, czy też dziecko nie zostało tam zgłoszone. Wniosek o rejestrację dodatkowo powinien być uzupełniony o m.in. o poniższe dokumenty.

Rejestracja dziecka - wymagane dokumenty

– W przypadku trybu przeniesienia rejestracji – dokument stanu cywilnego z zagranicy wraz z odpowiednim jego tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula, np w naszym biurze tłumacza przysięgłego we Wrocławiu;
– W przypadku trybu odtworzenia lub braku rejestracji za granicą – dokument zagraniczny, który potwierdza urodzenie, z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego lub konsula, wydany przez odpowiedni podmiot zagraniczny,
– Dowód przestawiający uiszczoną opłatę konsularną (w przypadku pomocy konsula) lub skarbową za odpis zupełny wydawany po dokonaniu czynności (transkrypcja 50zł, odtworzenie i rejestracja 39zł).

Najświeższe informacje można pobrać u źródła, dzowniąc do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego lub odwiedzając strony rządowe, np serwis Powroty.

Dziecko urodzone na morzu

Zastanawialiście się czasem, jakie obywatelstwo może mieć dziecko urodzone na statku pod obcą banderą? Dużo zależy tutaj od ustawodawstwa danego kraju, a dokładniej czy mówimy o zasadzie ius soil (prawo ziemi), czy ius sanguinis (prawo krwi). W tym pierwszym wypadku dziecko uzyskuje obywatelstwo kraju na terytorium, którego przyszło na świat. Tak jest m.in. w USA. W Polsce kierujemy się drugą zasadą. W związku z tym, w takim wypadku dziecko może otrzymać podwójne obywatelstwo lub jedynie obywatelstwo jednego z rodziców.

Jeżeli interesują was kwestie marynistyczno-prawne koniecznie przeczytajcie nasz artykuł o podatkach płaconych przez marynarzy i uldze abolicyjnej!

Jak zarejestrować narodziny dziecka urodzonego za granicą?

Wnioski takie mogą złożyć opiekunowie nowo narodzonego dziecka, przedstawiciel ustawowy lub dowolna osoba, która wykazuje interes prawny w rejestracji urodzenia.

Warto również pamiętać, iż tłumaczenia powinny być dokonywane przez konsula lub tłumaczy przysięgłych wpisanych na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo też uprawnionych w państwach Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego do dokonywania takowych tłumaczeń. Dodatkowo  uznaje się także jako dokumenty przetłumaczona przez konsula pisma w języku obcym, które zostały przetłumaczone w państwie przyjmującym przez tłumacza i poświadczone przez konsula oraz tłumaczone z rzadko występującego języka, który konsul zna i przez niego dalej przetłumaczone na język polski.

Jak nadać dziecku nadać PESEL i wyrobić paszport ?

Numer PESEL nadawany jest automatycznie przy rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dlatego tez zarówno dzieci urodzone w Polsce, jak i za granicą otrzymują go w chwili zgłoszenia w USC, co oznacza, że nie trzeba wykonywać specjalnych formalności z nim związanych. Wyrobienie paszportu jednak wiąże się z dłuższą procedurą. By uzyskać ten dokument, należy złożyć w polskim Urzędzie Wojewódzkim lub w przypadku przebywania za granicą w urzędzie konsularnym tego kraju, odpowiedni wniosek wraz z dokumentami dodatkowymi (polski akt urodzenia, zdjęcie, ważne paszporty lub dowody rodziców dziecka, odpis aktu małżeństwa do wglądu, jeśli takowy jest, poprzedni paszport lub tymczasowy dowód dziecka, jeśli istnieje). Zarówno w jednym, jak i drugim urzędzie potrzeba złożyć te same wnioski i zaświadczenia. W sytuacji, gdy dziecko ma poniżej 5 lat, nie jest wymagane jego uczestnictwo w chwili składania wniosków.

Jakie obywatelstwo posiada dziecko, gdy rodzic jest obcokrajowcem?

Urodzenie dziecka w Polsce, gdy jedno z rodziców ma polskie obywatelstwo, a nawet w przypadku braku takiego dowodu, wiąże się z nadaniem mu statusu automatycznie. Natomiast w sytuacji, gdy dziecko urodziło się za granicą, jednak jeden z jego rodziców jest obywatelem polskim, po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego opiekunowie powinni potwierdzić w konsulacie lub u wojewody mazowieckiego ten fakt, składając wniosek z odpowiednimi dodatkowymi dokumentami (dowód opłaty skarbowej, kopia paszportu lub dowodu, odpis aktu urodzenia dziecka). Warto pamiętać, iż obywatelstwo innego państwa zostaje nadane na warunkach ustalonych w kraju urodzenia, dlatego też nadawanie ich może się różnić w zależności od statusu.

Podstawy prawne - rejestracja dziecka

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709, 1978)
Ustawa z dnia 161istopada 2016 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2021 r. poz. 823)
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2237 oraz z 2019 r. poz. 1909)
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. nr 143, poz. 1027 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1026).

Niezbędne tłumaczenia przy rejestracji dziecka

Jak sami przeczytaliście, znaczna część czynności niezbędnych do rejestracji urodzin dziecka za granicą wymaga tłumaczeń poświadczonych. Dobrze się składa, że akurat jesteście na blogu tłumacza 🙂

Rocznie tłumaczymy setki (a właściwie to już tysiące) aktów stanu cywilnego, w tym aktów urodzenia wydanych za granicą. Najczęściej spotykane są dokumenty wydane w Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, krajach skandynawskich oraz Australii. Zapraszamy do skorzystania z serwisu PRZYSIEGLE.ONLINE – tłumaczenia aktów wykonujemy „od ręki”.

Podatki marynarzy

podatki marynarzy

Podatki płacone przez marynarzy to zagadnienie specyficzne, dotyczące polskich marynarzy pracujących pod obcą banderą. W naszym artykule znaleźć można odpowiedź na najistotniejsze pytania w tym zakresie. Ponieważ wielu z Was tłumaczy u nas kontrakty marynarskie i zaświadczenia na potrzeby rozliczenia się z urzędem skarbowym, tłumaczymy czym są podatki marynarzy i jak rozliczać podatki marynarskie.

Spis treści

Jakie dokumenty potrzebne są, aby marynarz mógł rozliczyć swoje podatki?

Na początku warto powiedzieć, że marynarze również składają PIT. Jeśli uzyskują dochód zarówno w Polsce jak i za granicą, co jest bardzo częstą sytuacją, muszą złożyć PIT-36. Dla dochodów uzyskiwanych tylko na terytorium Polski, odpowiedni będzie PIT-37.
Żeby marynarz mógł dokonać rozliczenia swoich podatków, powinien posiadać komplet dokumentów, bardziej rozbudowany niż na przykład w przypadku osób fizycznych rozliczających swoje dochody. Część z nich zapewne posiada, część może uzyskać na przykład od armatora. W przypadku odprowadzania podatku poza granicami kraju, będzie też konieczność uzyskania stosownych zaświadczeń od zagranicznych urzędów skarbowych.

PIT-36 a podatki marynarzy

Dla przykładu, do wyliczenia PIT-36 przez kancelarię czy specjalistyczne biuro podatkowe potrzebne będą kontrakty za rok, za który dokonywane jest rozliczenie, książeczka marynarska, paymenty, informacje o statkach, na których marynarz pływał (na przykład oświadczenie kapitana o efektywnym zarządzie przedsiębiorstwa, które eksploatuje statek), historia wpływów wynagrodzenia za cały rok wraz z informacją o dodatkowych źródłach dochodu, oświadczenie o siedzibie armatora, a także potwierdzenia wpłat na dobrowolne ubezpieczenia społeczne. W przypadku niektórych dokumentów może zachodzić konieczność przetłumaczenia ich przez tłumacza przysięgłego, które to tłumaczenie również należy załączyć do dokumentacji. W związku z tym, pojawić się może pytanie – jak długo należy przechowywać dokumentację. Marynarz powinien mieć wszystkie kontrakty i powiązane z nimi dokumenty przez 5 lat, licząc od końca roku, za który składa się dane zeznanie podatkowe.

Uwierzytelnienie kopii dokumentu

Kontaktując się z Urzędem Skarbowym lub bankiem (w celach uzyskania kredytu) często będziemy proszeni o przedłożenie oryginałów kontraktów marynarskich oraz innych zaświadczeń od pracodawcy. Jeżeli dokumenty te są wydawane w oryginale, dobrym pomysłem jest sporządzenie ich kopii poświadczonej, np. w biurze tłumacza przysięgłego w Gdańsku. Mamy wtedy pewność, że ważny dla nas dokument nie „zniknie” na zawsze w urzędowych lub bankowych archiwach, a my będziemy mieli pod ręką egzemplarz o takiej samej wadze prawnej.

Ulga abolicyjna dla marynarzy

Warto wiedzieć, że istnieje instytucja ulgi abolicyjnej. Czym ona jest? Ustawy nie zawierają szczegółowej definicji. Można ulgę opisać jednak jako wynik obliczeń matematycznych, które stosuje się w przypadku, gdy opodatkowuje się w Polsce dochody polskich rezydentów podatkowych, którzy mogą skorzystać z unikania podwójnego opodatkowania. Z doświadczenia naszego biura tłumacz przysięgły Szczecin, gdzie z racji bliskości morza i siedziby Akademii Morskiej mieszka wielu marynarzy wiemy, że wiele osób pracujących na morzu co roku korzysta z ulgi abolicyjnej.

Nowelizacja ulgi podatkowej dla marynarzy

Nowelizacja ulgi abolicyjnej w 2021 pogorszyła możliwości jej stosowania. Problematyczne jest między innymi ograniczenie kwotowe. Maksymalne odliczenie, jakie można zastosować to 1360 złotych (dotyczy to osób, które wykonują pracę najemną na terytorium lądowym). Dla marynarzy, którzy poza terytorium lądowym państw wykonują pracę najemną ulga pozostała natomiast nielimitowana. 
Marynarze, którzy mają dochód zagraniczny i do wyliczenia podatku stosują metodę proporcjonalnego odliczenia, muszą wszystkie swoje dochody rozliczyć na formularzu PIT-36. Co istotne, należy w nim wskazać zarówno dochody zagraniczne, jak i krajowe.

Kto może zastosować ulgę abolicyjną?

Ulgę abolicyjną zastosować można do dochodów zagranicznych. Termin złożenia zeznania jest taki sam jak dla wszystkich. Powyżej wspomniano o konieczności przechowywania istotnych dokumentów. Ma to niebagatelne znaczenie, bowiem organy podatkowe mają prawo zbadać poprawność zastosowania ulgi abolicyjnej przez marynarzy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, odpowiednia dokumentacja może wyjaśnić sytuację.

Jak obliczyć wysokość ulgi abolicyjnej?

Często zadawane jest pytanie o wyliczenie wysokości ulgi abolicyjnej. O ile w ustawie nie ma dokładnej definicji, tak sposób obliczenia ulgi jest szczegółowo określony w art. 27g ust. 2 i 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

„Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w ust. 1, przy zastosowaniu do tych dochodów zasad określonych w art. 27 ust. 8. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć kwoty 1360 zł.”

Ponadto, warto też nadmienić, iż „Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do dochodów osiąganych w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 8 lit. a i pkt 9, jeżeli dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.”

Metoda obliczania ulgi - podatki marynarzy

Jaką więc metodą obliczyć wysokość ulgi abolicyjnej? Metoda ta polega na odliczeniu od kwoty podatku dochodowego, pomniejszonego o składki zdrowotne, kwoty, która stanowi różnicę między podatkiem, jaki wyliczylibyśmy stosując metodę odliczenia proporcjonalnego, a podatkiem liczonym za pomocą metody wyłączenia z progresją. 

Warto korzystać z pomocy specjalisty

Z uwagi na poziom skomplikowania obliczeń, skorzystać można z pomocy biura rachunkowego, pamiętając jednak o załączeniu całej niezbędnej dokumentacji, łącznie ze wspomnianymi tłumaczeniami przysięgłymi zagranicznych dokumentów. Tłumaczenia kontraktów marynarskich rozpoczynają się już od 50 zł (metodą wyciągową). 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy tłumacza PRZYSIEGLE.ONLINE i darmowej wyceny. Rocznie tłumaczymy setki kontraktów marynarskich, dzięki czemu wiemy, które dokumenty są najczęściej tłumaczone i wymagane przez urzędy.

Uwierzytelnienie kopii dokumentu

kopia poświadczona tłumaczenia

Uwierzytelnienie kopii dokumentu wciąż bywa niejasnym terminem. Wiele osób zastanawia się, czy kopia wierzytelna, kopia notarialna, odpis poświadczony, kopia poświadczona, kopia notarialna to na pewno to samo pojęcie. Równie dużo osób szuka informacji, gdzie można wykonać poświadczenie dokumentu. W tym wpisie wyjaśniamy, czym są kopie poświadczone, do czego służą i kto takie poświadczenie może wykonać.

Spis treści

Czym jest uwierzytelnienie kopii?

Uwierzytelnienie kopii dokumentu polega na potwierdzeniu zgodności tej kopii z oryginałem, tzn. potwierdzeniu, iż oba te dokumenty są takiej samej treści. Instytucje oraz osoby, które mogą dokonywać uwierzytelnionych kopii są wskazane przez ustawy, a także wewnętrzne regulacje poszczególnych placówek, np. ubezpieczycieli czy banków.

Upadłość konsumencka w Anglii

W ostatnim czasie nasze biuro tłumacz przysięgły Wrocław otrzymuje wiele zapytań o tłumaczenie dokumentów związanych z ogłoszeniem upadłości za granicą. Wiele osób myśli, że bankructwo, a mówiąc ściślej upadłość konsumencka w Anglii, chroni przed długami zaciągniętymi w Polsce. Jeżeli temat jest Ci bliski, to zapraszamy do artykułu.

Za zgodność z oryginałem

Dokument zawierający zapis lub pieczątkę „zgodny z oryginałem” może być używany w obrocie, zamiennie z oryginałem. Z pojęciem uwierzytelnienia wiąże się również: wypis, odpis i wyciąg. Wypis jest dosłownym powtórzeniem oryginału, lecz nie zawiera poprawek na nim dokonanych. Odpis odzwierciedla treść oryginału, a wyciąg jest jedynie fragmentem dokumentu.

Czy wiesz, że...
Tłumacze w klauzuli poświadczającej nie stwierdzają autentyczności dokumentu, który tłumaczą? Poświadczają jedynie zgodność tłumaczenia z treścią oraz formę, w jakiej dokument przedstawiono do tłumaczenia.

Kto uwierzytelnia kopię

Poświadczać zgodność kopii z oryginałem mogą głównie: radcowie prawni oraz adwokaci (w ramach udzielonego im przez strony pełnomocnictwa), tłumacze przysięgli, notariusze, a także osoby, które dane dokumenty sporządziły. W sytuacji, gdy musimy wykonać kopię wierzytelną, powinniśmy w pierwszej kolejności udać się do kancelarii notarialnej, bowiem to właśnie notariusz, na podstawie art. 96 pkt 2) ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, dokonuje tego typu czynności. Będzie to również dobre rozwiązanie, w sytuacji gdy nie mamy możliwości uzyskania takiej kopii od osoby, która dokument sporządziła, lub byłoby to znacznie utrudnione.

Co posiada uwierzytelniona kopia

Poświadczenie kopii posiada datę, miejsce sporządzenia, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza oraz pieczeń z głodem państwowym. Na życzenie interesanta – notariusz może na poświadczeniu umieścić również godzinę sporządzenia kopii wierzytelnej. Koszt takiej usługi to 6 zł + VAT za każdą stronę dokumentu. Opłata ta uregulowana jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Katalog dokumentów, które mogą zostać przedłożone notariuszowi dla uzyskania kopii wierzytelnej, jest szeroki. Mogą to być m.in. odpisy z Urzędu Stanu Cywilnego, wyroki sądowe, dokumenty prywatne (np. oświadczenia, dyplomy) oraz dokumenty administracyjne.

Co kryje się pod hasłem "uwierzytelnienie"

Warto zwrócić uwagę, że pod słowem „uwierzytelnienie” lub „poświadczenie” mogą kryć się tak naprawdę dwie zupełnie inne czynności notarialne. Jedną jest opisywane poświadczenie kopii. Drugim rodzajem uwierzytelnienia jest natomiast poświadczenie autentyczności podpisu, którą stawający (czyli Klient notariusza) składa na dokumencie, w obecności rejenta. W takim przypadku notariusz nie poświadcza w żadnym stopniu treści dokumentu, a jedynie fakt jego podpisania. O ile tłumacz przysięgły online może uwierzytelnić kopię dokumentu obcojęzycznego, tak poświadczać podpis mogą wyłącznie notariusze.

Notarialne uwierzytelnienie kopii i podpisu

Notariusz dokonuje również czynności, zwanej notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu, uregulowanej w art. 96 pkt 1 w/w ustawy Prawo o notariacie. Polega ona na podpisaniu przyniesionego przez interesanta do kancelarii notarialnej dokumentu lub pisma, w obecności notariusza lub uznaniu podpisu złożonego wcześniej na dokumencie za własny. Notariusz po ustaleniu tożsamości interesanta (na podstawie dowodu osobistego lub paszportu), stwierdza autentyczność tego podpisu lub potwierdza złożenie w/w oświadczenia. Do obowiązku notariusza nie należy badanie treści dokumentu, pod którym składany jest podpis. Poświadczenie podpisuje stosuje się np. przy umowach sprzedaży udziałów w spółkach, wekslach, a także różnych pisemnych oświadczeniach.

Jak wygląda klauzula poświadczająca?

Poniżej znajdują się przykładowe treści poświadczenia notarialnego kopii oraz poświadczenia notarialnego podpisu. Z naszego doświadczenia wynika, że nie istnieje jedna „prawidłowa” formuła poświadczająca. Każdy notariusz posiada własną formuła i w ramach wykonywania wolnego zawodu, kierując się swoją wiedzą i doświadczeniem, decyduje jakie informacje na poświadczeniu należy umieścić.

Cena uwierzytelnienia podpisu

Warto nadmienić, iż notarialne poświadczenie podpisu stwierdza nie tylko autentyczność samego podpisu, ale również wskazuje na istnienie dokumentu w dacie jego poświadczenia. Notariusz za poświadczenie podpisu pobiera opłatę w wysokości 20 zł + VAT od każdego z podpisów (jeśli na dokumencie nie została wskazana żadna suma pieniężna) lub w wysokości 1/10 maksymalnej stawki, która należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł netto – jeśli w dokumencie przedmiot oznaczony jest sumą pieniężną.

Uwierzytelnienie przez tłumacza

Również tłumacz przysięgły, tak jak notariusz, sporządza kopię i odpisy dokumentów. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego jest on uprawniony do wykonywania poświadczonych odpisów pism sporządzonych w języku obcym. Na gruncie prawa polskiego, sporządzony przez tłumacza odpis jest równy oryginałowi, musi jedna zostać oznaczony w odpowiedni sposób. Odpis taki może być przedkładany w instytucjach i jest przez nie honorowany, na równi z oryginałem. Poświadczenie kopii wykonuje np. Tłumacz Przysięgły Gdańsk. Warto wyjaśnić, iż odpis tłumaczenia to inaczej duplikat tego tłumaczenia, czyli wydawany jest w sytuacji, gdy klient chce mieć tłumaczenie tej samej treści w kilku egzemplarzach. Poświadczenie tłumaczenia to natomiast jego uwierzytelnienie.

Czy wiesz, że...
Tłumaczenie można wydać w dowolnej ilości egzemplarzy. Każdy kolejny egzemplarz musi jednak posiadać swój unikalny numer w Repertorium czynności tłumacza przysięgłego.

Upadłość konsumencka w Anglii

upadłość konsumencka w Anglii

Wiele osób myśli, że bankructwo, a mówiąc ściślej upadłość konsumencka w Anglii chroni przed długami zaciągniętymi w Polsce. Chociaż Wielka Brytania ma przepisy zdecydowanie bardziej pro-konsumencie i życzliwsze podejście do dłużnika, zabieg przeniesienia długów na grunt brytyjski może wcale nie okazać się łatwe, ani skuteczne. W tym artykule dzielimy się wiedzą dotyczącą tłumaczeń dokumentów potwierdzających ogłoszenie upadłości w Anglii.

Spis treści

Czym jest upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka polega na całkowitym umorzenia długów lub ich redukcji, w stosunku do osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Po stronie zadłużonego jeszcze do niedawna musiała wystąpić niezawiniona niewypłacalność, jednak wciąż wprowadzane nowelizacje, znacznie liberalizują przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W Polsce upadłość ta regulowana jest przez Ustawę z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. A jak wyglądają regulację w Wielkiej Brytanii i czy ogłoszenie upadłości za granicą ochroni przed długami w Polsce?

Odpowiedzialność prawna tłumacza przysięgłego

Jako tłumacze nie możemy udzielać żadnych porad prawnych. Dlatego wszystkie publikowane artykuły są wynikiem naszej wiedzy, zdobytej w trakcie pracy i szkoleń, ale nie są poradami prawnymi. Tych może udzielić jedynie prawnik. Nasza odpowiedzialność dotyczy tłumaczeń. Jeżeli interesuje Cię jaka jest odpowiedzialność prawna tłumaczy, zapraszamy do przeczytania naszego poprzedniego wpisu.

Długi w Polsce

Kryzys gospodarczy spowodował, iż coraz więcej osób ma problemy z regulowaniem własnym zaległości i kredytów. Przeprowadzenie upadłości konsumenckiej za granicą wydaje się być procedurą mniej skomplikowaną niż w Polce. Ponadto dozwoloną przez UE, co potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 22 listopada 2012 roku, w wyroku sygn. C-116/11. Wydanie powyższego orzeczenia i rozwiązanie dotychczasowych wątpliwości przyczyniło się do zaistnienia zjawiska, zwanego potocznie turystyką upadłościową. Polega ona na osiedlaniu się Polaków za granicą, w celu przeprowadzenia postępowania upadłościowego, a następnie powrócenia do kraju ojczystego. Co ciekawe, upadłością mogą być objęte również długi wobec ZUS czy Urzędu Skarbowego.

Czy wiesz, że...
Nasi Klienci najczęściej tłumaczą dwa dokumenty: ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz zaświadczenie o umorzeniu zadłużenia, czyli Bankrupcy Order i Certificate of Discharge. Oba te dokumenty można pobrać ze swojego profilu na stronach The Insolvency Service (Agencji rządowej ds. niewypłacalności).

Upadłość w Anglii

Wielka Brytania jest państwem, które stwarza bankrutom korzystne warunki, głównie przez regulację zawartą w art. 279 Insolvency Act 1986, która nakazuje zakończenie postępowania upadłościowego w ciągu roku od złożenia dokumentów. Ponadto dotychczas możliwe było umorzenie zaległości również zaciągniętych poza granicami Wielkiej Brytanii, o czym stanowi art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego.

Główny ośrodek podstawowej działalności (COMI)

Sądem, który jest właściwy do przeprowadzenia postępowania upadłościowego jest sąd głównego ośrodka podstawowej działalności (COMI), a nie sąd właściwy wg obywatelstwa. To właśnie ustalenie COMI ma kluczowe znaczenie. Do niedawna, jeśli sąd w Anglii uznał się za właściwy ze względu na główny ośrodek podstawowej działalności zadłużonego, ogłoszenie upadłości w Anglii było skuteczne również wobec długów znajdujących się na terenie RP. Przepisy prawa angielskiego musiały być respektowane przez polskie organy państwowe oraz komorników.

Upadłość konsumencka w Anglii pod Brexicie

Jedynym warunkiem było dohodowanie przez dłużnika należytej staranności i wskazanie we wniosku o upadłość wszystkich swoich wierzycieli, również w Polsce. Sytuacja jednak znaczenie skomplikowała się z dniem 01 lutego 2020 roku, kiedy to Wielka Brytania wystąpiła z UE. Jeszcze do niedawna nasze biuro Tłumacz Przysięgły Bydgoszcz tłumaczyło miesięcznie po parę sztuk dokumentów związanych z bankructwem w Anglii.

Bankructwo w Anglii a przepisy UE

Wielka Brytania i UE związane są obecnie przepisami przejściowymi, które stanowią, iż regulacje dotyczące ogłoszenia upadłości obowiązywać będą jedynie do momentu zakończenia wyżej wskazanego okresu przejściowego. Później, każde z orzeczeń dotyczących upadłości, wydanych w Anglii, będzie musiało zostać uznane przez państwo Unii Europejskiej, zgodnie z jego prawem wewnętrznym. Dopiero po uznaniu orzeczenia za skuteczne na terenie Polski – organy, komornicy i wierzyciele będą musieli przestrzegać skutków ogłoszenia upadłości w Wielkiej Brytanii.

Jakie angielskie dokumenty tłumaczyć?

Jeżeli szukacie wzorów dokumentów, które należy tłumaczyć w związku z rejestracją bankructwa w Polsce, lub do przedłożenia wierzycielowi, poniżej prezentujemy wzory. Przy okazji przypominamy, że podobne informacje, tyle że na temat dokumentów szkolnych, znajdziecie w naszym wpisie o tym, jak tłumaczyć dokumenty szkolne.

Niedaleka przyszłość po Brexicie

Brexit i ustanie okresu przejściowego spowodują zaprzestanie stosowania prawa transgranicznego. W związku z tym, może pojawić się problem z respektowaniem orzeczeń Wielkiej Brytanii przez wierzycieli znajdujących się w Polsce, a tym samym nie będzie już możliwe oddłużenie za granicą.  

Upadłość w Anglii - składanie wniosku

Wniosek o ogłoszenie upadłości w Wielkiej Brytanii składa się elektronicznie i podlega on opłacie 680 funtów, przy czym opłata ta na wniosek zainteresowanego, może zostać rozłożona na raty. Osoba, wobec której ogłoszono upadłość w Anglii, przez rok nie może zasiadać w organach spółek LTD, a przy zaciąganiu zobowiązań, kontrolowana jest przez syndyka. Po roku osoba zadłużona przestaje widnieć w rejestrze, a postępowanie kończy się.

Prawo chroni wierzyciela... czy dłużnika?

Należy zwrócić uwagę na samo podejście angielskiego systemu prawnego do dłużnika. W Polsce prawo chroni przede wszystkim wierzyciela, nadając jemu oraz komornikowi wiele uprawnień. W Anglii dłużnik traktowany jest z większą pobłażliwością i może liczyć na pomoc państwa. Być może coraz większa liberalizacja przepisów upadłościowych w Polsce, również zmierza w tym właśnie kierunku.

Odpowiedzialność prawna tłumacza

odpowiedzialność prawna tłumacza

Zawód tłumacza przysięgłego, podobnie jak zawód lekarza, architekta, adwokata, etc. jest zawodem wolnym, to znaczy regulowanym. Podobnie jak w przypadku innych profesji na tłumaczach przysięgłych ciąży odpowiedzialność za wykonywane tłumaczenia, również te zlecane przez internet. Jaka jest odpowiedzialność prawna tłumacza przysięgłego? Na to pytanie odpowiemy w naszym nowym artykule, gdzie tłumacz online wyjaśnia, do czego zobowiązany jest prawem tłumacz przysięgły.

Spis treści

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która ponosi odpowiedzialność zawodową, za wykonywaną przez siebie pracę. Posiada uprawnienia do dokonywania przekładów dokumentów, również procesowych i urzędowych. Właśnie dlatego droga do tego zawodu jest tak trudna. Tłumacz przysięgły po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, wpisywany jest na listę tłumaczy przysięgłych, po wcześniejszym złożeniu ślubowania przed ministrem sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły otrzymuje pieczęć, a także prowadzi repertorium, czyli elektroniczny rejestr spraw, co zbliża jego działalności, do działalności prawników.

Tłumaczenia prawa karnego

Skoro wspomnieliśmy już o prawnikach, być może zainteresuje Was nasz ostatni wpis na blogu dotyczący prawa karnego w Wielkiej Brytanii, gdzie koncentrujemy się na różnicach pomiędzy polskim prawem karnym a angielskim Criminal Code.

Odpowiedzialność prawna tłumacza

Tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność zawodową, czyli ponosi skutki prawne naruszenia zasad wykonywania zawodu. Jest on obowiązany do należytego wykonywania obowiązków, wskazanych przez ustawę z 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego. Odpowiada on zarówno za swoje działania, jak i zaniechania, a w swojej pracy powinien kierować się należytą starannością. Staranność ta powinna przejawiać się nie tylko w rzetelnych tłumaczenia, ale także prawidłowym prowadzeniu repertorium i administracji własnego biura tłumaczeń. Zgodnie z ustawą tłumacz przysięgły przy wykonywaniu swojej pracy musi kierować się wieloma wytycznymi, bowiem tłumaczone przez niego dokumenty mają charakter urzędowy. Osoba, która otrzyma pismo przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, ma pewność, iż treść dokumentu jest autentyczna, czyli zgodna z treścią na przedłożonym dokumencie. Stąd też tak duża odpowiedzialność cywilna osób wykonujących ten zawód.

Czy wiesz, że...
Tłumacze przysięgli nie stwierdzają autentyczności dokumentów, które tłumaczą. Poświadczają oni jedynie, że treść tłumaczenia jest zgodna z treścią przedstawionego im dokumentu.

Tajemnica zawodowa tłumacza

Osobę wykonującą pracę tłumacza przysięgłego obowiązuje tajemnica zawodowa. Nie może przekazywać żadnych informacji, jakie znajdują się w tłumaczonych dokumentach. Tłumacz przysięgły Gdańsk powinien również zachowywać bezstronność. Wymaga się od niego, aby uczestniczył w kursach i szkoleniach, na bieżącą doskonalił i ćwiczył swoje umiejętności. Ponadto ma obowiązek przyjmowania zleceń od sądów i innych instytucji państwowych. 

Sporządzane tłumaczenia muszą odpowiadać wymogom zarówno formalnym, jak i translacyjnym, a tym samym zawierać odpowiednie adnotacje i oznaczenia. Więcej o tym, jak wygląda tłumaczenie przysięgłe piszemy na naszym blogu. Przedmiotem zarzutu mogą stać się również: niestosowanie się do zasad etyki oraz przyjętej praktyki zawodowej.

Tłumaczenia do sądów - tłumacz jako biegły

Tłumacz przysięgły traktowany jest jak biegły, dlatego konsekwencje uchylania się od wykonywania zleceń sądowych lub ich nieprawidłowe wykonywanie, prowadzi do nieprzyjemnych konsekwencji. Postępowanie takie może doprowadzić do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Postępowanie przeciwko nierzetelnemu tłumaczowi przysięgłemu toczy się przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej, która działa przy Ministrze Sprawiedliwości lub właściwym miejscowo wojewodzie. Komisja morze orzec następujące kary: upomnienie, nagana, kara pieniężna (do 3 tysięcy złotych), tymczasowe zawieszenie prawa wykonywania zawodu (od trzech miesięcy do roku) oraz pozbawienie prawa wykonywania zawody. Wybór kary zależy od stopnia zawinienia pozwanego.

Pozbawienie prawa wykonywania zawodu tłumacza

Warto również wspomnieć, iż tłumacz przysięgły ponosi również odpowiedzialność karną. Wobec niego mogą znaleźć zastosowane przepisy kodeksu postępowania karnego, w tym przymusowe doprowadzenie, czy areszt (do 30 dni).

Odpowiedzialność karna tłumacza

Tłumacz pozbawiony prawa wykonywania zawodu może po upływie 2 lat od zakończenia kary, starać się o ponowny wpis na listę tłumaczy przysięgłych. Niestety musi ponownie zdać egzamin. Informacja na temat ukarania tłumacza przysięgłego upomnieniem lub naganą, nie jest informacją publiczną. Oczywiście od orzeczenia w/w Komisji przysługuje odwołanie.

Jedną z najgłośniejszych spraw związanych z ukaraniem tłumacza była sprawa tłumaczki, która poprzez obce osoby – nie mające uprawnień do ich wykonywania – masowo wydawała tłumaczenia metodą wyciągową zagranicznych dokumentów samochodowych. Sprawę tę w 2009 roku opisał m.in Onet oraz Dziennik Polski. Pikanterii sprawie dodawał fakt, że w całą sprawę, z racji więzów rodzinnych, zamieszany był właściciel cieszących się złą sławą klubów ze striptizem, o których głośno było w całej Polsce.

Czy wiesz że...
Zdawalność egzaminu na tłumacza przysięgłego jest niezwykle niska i wynosi jedynie 25%.

Uciążliwość odpowiedzialności prawnej tłumacza?

Praca tłumacza przysięgłego może wydawać się uciążliwa, ze względu na ponoszoną odpowiedzialność, jednak przynosi ona wiele satysfakcji i wiąże się z prestiżem. Dokumenty sporządzone przez tłumacza przysięgłego mają silną moc dowodową i niekiedy traktowane są na równi z poświadczeniami notarialnymi.