Odpowiedzialność prawna tłumacza

odpowiedzialność prawna tłumacza

Zawód tłumacza przysięgłego, podobnie jak zawód lekarza, architekta, adwokata, etc. jest zawodem wolnym, to znaczy regulowanym. Podobnie jak w przypadku innych profesji na tłumaczach przysięgłych ciąży odpowiedzialność za wykonywane tłumaczenia, również te zlecane przez internet. Jaka jest odpowiedzialność prawna tłumacza przysięgłego? Na to pytanie odpowiemy w naszym nowym artykule, gdzie tłumacz online wyjaśnia, do czego zobowiązany jest prawem tłumacz przysięgły.

Spis treści

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która ponosi odpowiedzialność zawodową, za wykonywaną przez siebie pracę. Posiada uprawnienia do dokonywania przekładów dokumentów, również procesowych i urzędowych. Właśnie dlatego droga do tego zawodu jest tak trudna. Tłumacz przysięgły po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, wpisywany jest na listę tłumaczy przysięgłych, po wcześniejszym złożeniu ślubowania przed ministrem sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły otrzymuje pieczęć, a także prowadzi repertorium, czyli elektroniczny rejestr spraw, co zbliża jego działalności, do działalności prawników.

Tłumaczenia prawa karnego

Skoro wspomnieliśmy już o prawnikach, być może zainteresuje Was nasz ostatni wpis na blogu dotyczący prawa karnego w Wielkiej Brytanii, gdzie koncentrujemy się na różnicach pomiędzy polskim prawem karnym a angielskim Criminal Code.

Odpowiedzialność prawna tłumacza

Tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność zawodową, czyli ponosi skutki prawne naruszenia zasad wykonywania zawodu. Jest on obowiązany do należytego wykonywania obowiązków, wskazanych przez ustawę z 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego. Odpowiada on zarówno za swoje działania, jak i zaniechania, a w swojej pracy powinien kierować się należytą starannością. Staranność ta powinna przejawiać się nie tylko w rzetelnych tłumaczenia, ale także prawidłowym prowadzeniu repertorium i administracji własnego biura tłumaczeń. Zgodnie z ustawą tłumacz przysięgły przy wykonywaniu swojej pracy musi kierować się wieloma wytycznymi, bowiem tłumaczone przez niego dokumenty mają charakter urzędowy. Osoba, która otrzyma pismo przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, ma pewność, iż treść dokumentu jest autentyczna, czyli zgodna z treścią na przedłożonym dokumencie. Stąd też tak duża odpowiedzialność cywilna osób wykonujących ten zawód.

Czy wiesz, że...
Tłumacze przysięgli nie stwierdzają autentyczności dokumentów, które tłumaczą. Poświadczają oni jedynie, że treść tłumaczenia jest zgodna z treścią przedstawionego im dokumentu.

Tajemnica zawodowa tłumacza

Osobę wykonującą pracę tłumacza przysięgłego obowiązuje tajemnica zawodowa. Nie może przekazywać żadnych informacji, jakie znajdują się w tłumaczonych dokumentach. Tłumacz przysięgły Gdańsk powinien również zachowywać bezstronność. Wymaga się od niego, aby uczestniczył w kursach i szkoleniach, na bieżącą doskonalił i ćwiczył swoje umiejętności. Ponadto ma obowiązek przyjmowania zleceń od sądów i innych instytucji państwowych. 

Sporządzane tłumaczenia muszą odpowiadać wymogom zarówno formalnym, jak i translacyjnym, a tym samym zawierać odpowiednie adnotacje i oznaczenia. Więcej o tym, jak wygląda tłumaczenie przysięgłe piszemy na naszym blogu. Przedmiotem zarzutu mogą stać się również: niestosowanie się do zasad etyki oraz przyjętej praktyki zawodowej.

Tłumaczenia do sądów - tłumacz jako biegły

Tłumacz przysięgły traktowany jest jak biegły, dlatego konsekwencje uchylania się od wykonywania zleceń sądowych lub ich nieprawidłowe wykonywanie, prowadzi do nieprzyjemnych konsekwencji. Postępowanie takie może doprowadzić do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Postępowanie przeciwko nierzetelnemu tłumaczowi przysięgłemu toczy się przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej, która działa przy Ministrze Sprawiedliwości lub właściwym miejscowo wojewodzie. Komisja morze orzec następujące kary: upomnienie, nagana, kara pieniężna (do 3 tysięcy złotych), tymczasowe zawieszenie prawa wykonywania zawodu (od trzech miesięcy do roku) oraz pozbawienie prawa wykonywania zawody. Wybór kary zależy od stopnia zawinienia pozwanego.

Pozbawienie prawa wykonywania zawodu tłumacza

Warto również wspomnieć, iż tłumacz przysięgły ponosi również odpowiedzialność karną. Wobec niego mogą znaleźć zastosowane przepisy kodeksu postępowania karnego, w tym przymusowe doprowadzenie, czy areszt (do 30 dni).

Odpowiedzialność karna tłumacza

Tłumacz pozbawiony prawa wykonywania zawodu może po upływie 2 lat od zakończenia kary, starać się o ponowny wpis na listę tłumaczy przysięgłych. Niestety musi ponownie zdać egzamin. Informacja na temat ukarania tłumacza przysięgłego upomnieniem lub naganą, nie jest informacją publiczną. Oczywiście od orzeczenia w/w Komisji przysługuje odwołanie.

Jedną z najgłośniejszych spraw związanych z ukaraniem tłumacza była sprawa tłumaczki, która poprzez obce osoby – nie mające uprawnień do ich wykonywania – masowo wydawała tłumaczenia metodą wyciągową zagranicznych dokumentów samochodowych. Sprawę tę w 2009 roku opisał m.in Onet oraz Dziennik Polski. Pikanterii sprawie dodawał fakt, że w całą sprawę, z racji więzów rodzinnych, zamieszany był właściciel cieszących się złą sławą klubów ze striptizem, o których głośno było w całej Polsce.

Czy wiesz że...
Zdawalność egzaminu na tłumacza przysięgłego jest niezwykle niska i wynosi jedynie 25%.

Uciążliwość odpowiedzialności prawnej tłumacza?

Praca tłumacza przysięgłego może wydawać się uciążliwa, ze względu na ponoszoną odpowiedzialność, jednak przynosi ona wiele satysfakcji i wiąże się z prestiżem. Dokumenty sporządzone przez tłumacza przysięgłego mają silną moc dowodową i niekiedy traktowane są na równi z poświadczeniami notarialnymi.

Prawo karne w Anglii

Prawo karne Anglia tłumacz przysięgły

Do tłumaczenia trafiają do nas różne dokumenty, w tym dokumentacja prawna związana ze sprawami karnymi. W tym artykule postaramy przybliżyć Wam, bazując na naszym doświadczeniu, czym różni się prawo karne w Anglii od prawa karnego w Polsce. Być może wiecie już, że systemy prawne w Polsce i Wielkiej Brytanii różnią się od siebie diametralnie. Nie inaczej jest z prawem karnym!  

Spis treści

Polski porządek prawny

W polskim porządku prawnym głównymi źródłami prawa karnego, regulującymi odpowiedzialność sprawcy za czyny zabronione jest Kodeks Karny, Kodeks Postępowania Karnego oraz Kodeks Wykonawczy. Nie jest to jednak katalog zamknięty, bowiem regulacje prawa karnego znajdują się również w innych ustawach i rozporządzeniach.

Zanim jednak przejdziemy dalej, warto zrozumieć czym jest common law. Jeżeli nigdy nie spotkałeś się z tym określeniem, koniecznie przeczytaj nasz artykuł o tym, jak różnią się systemy prawne w UK i Polsce.

Prawo karne w Anglii

Biorąc pod uwagę anglosaską tradycję tworzenia przepisów, inny model interpretacji prawa oraz brak kodyfikacji przepisów karnych, system ten wydaje się być bardzo skomplikowany. Nie ma w Wielkiej Brytanii jednego ogólnego zbioru przepisów prawa karnego, co zmusza do ich poszukiwania  w różnych ustawach. W praktyce może przysparzać to wiele trudności, pozwala jednak na bardziej twórczą analizę przepisów. Wiemy o tym bardzo dobrze, wykonując dla Was tłumaczenia przysięgłe online. Wiąże się z bardziej skomplikowaną procedurą ustalania norm postępowania, a tym samym samego stwierdzenia winy sprawcy, czy przypisania mu odpowiedzialności. 

Należy też pamiętać, że w Szkocji i Irlandii istnieją odmienne regulacje, niż w Anglii.

Prawo karne w Anglii vs w Polsce

W Polsce przestępstwa dzielą się na zbrodnie i występki. Głównym kryterium klasyfikacji jest tutaj wysokość kary, sposób ścigania oraz rodzaj winy. W Anglii przestępstwa dzielą się na przestępstwa prawa precedensowego oraz przestępstwa ustawowe. Te pierwsze mają swe źródło w wyrokach sądowych, w których treści stwierdzono, że dany czyn jest zakazany i wypełnia przesłanki czynu zabronionego.

Przestępstwa ustawowe

Przestępstwa ustawowe wywodzą się natomiast z ustawodawstwa. W obecnym systemie prawnym przeważają te drugie, wraz ze wskazaniem jedynie maksymalnego wymiaru kary za ich popełnienie. Polski kodeks karny przewiduje pięć rodzajów kar: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności oraz dożywotnie pozbawienie wolności. Reguluje nie tylko najwyższy wymiar kary, ale wprowadza też system widełkowy, pozostawiając sędziemu do analizy stopień odpowiedzialności sprawcy oraz winy.

Główne funkcje prawa karnego w Anglii

Głównymi funkcjami, jakie ma pełnić prawo karne, zarówno w Polsce, jak i krajach anglosaskich są: funkcja sprawiedliwościowa, czyli zaspokojenie poczucia sprawiedliwości, wśród społeczeństwa, funkcja ochronna, funkcja gwarancyjna, czyli chroniąca obywatela przed zbyt dużą ingerencją organów ścigania, funkcja kompensacyjna, funkcja prewencyjna oraz instrumentalna, czyli regulowanie norm karnych również w przepisach dotyczących innych dziedzin prawa. A jeżeli mowa o innych dziedzinach prawa to zachęcamy Was do przeczytania naszego artykułu o tłumaczeniach aktów stanu cywilnego. W Polsce funkcje te wypełnia szereg przepisów, wydanych przez ustawodawcę. W krajach anglosaskich natomiast, funkcję tą wypełniają głównie wyroki, które zapadają w sprawach karnych.

Sądy właściwe dla spraw karnych

Sprawy karne w Polsce toczą się w pierwszej instancji przed Sądem Rejonowym lub Sadem Okręgowym – Wydziałami karnymi, przy czym każdy z tych sądów ma określoną właściwość, która w dużej mierze zależy od rodzaju popełnionego czynu. W Anglii i Walii w sprawach karnych działają głównie Sądy Pokoju (Magistrate Court), które rozpatrują większość spraw od początku do końca. W sądach pokoju występują sędziowie lokalni, którzy rozpatrują sprawy niższej wagi. Sprawy o poważniejsze przestępstwa rozpatruje Sąd Koronny. Więcej o sądach dowiecie się czytając nasz artykuł o sądach brytyjskich, który przygotowujemy wspólnie z tłumacz przysięgły Lublin, a w którym znajdziecie dokładny opis sądownictwa Anglii, Walii i Szkocji.

Czy wiesz że...
W Szkocji sędziowie w sądach niższych nazywani są szeryfami (ang. Sheriff)? Poza sądami szeryfa (ang. Sheriff Courts) w Szkocji funkcjonują jeszcze: Odwoławczy Sąd Szeryfa (ang. Sheriff Appeal Court) oraz sądy pokoju (ang. Justice of the Peace Courts).

Sędziowie... bez wykształcenia prawniczego

Ciekawostką jest fakt, że w sądach pokoju często zasiadają sędziowie, którzy nie mają wykształcenia prawniczego, tzw. „Justices of the Pease”. Bardziej złożone sprawy w tych sądach rozpoznają sędziowie zawodowi, tzw. „District Judges”. Osobno prowadzone są również sądy dla nieletnich: „ Youth Courts”. 

Niewątpliwie anglosaski system sądowniczy wydaje się być bardziej skomplikowany, niż Polski.