Podatki marynarzy

podatki marynarzy

Podatki płacone przez marynarzy to zagadnienie specyficzne, dotyczące polskich marynarzy pracujących pod obcą banderą. W naszym artykule znaleźć można odpowiedź na najistotniejsze pytania w tym zakresie. Ponieważ wielu z Was tłumaczy u nas kontrakty marynarskie i zaświadczenia na potrzeby rozliczenia się z urzędem skarbowym, tłumaczymy czym są podatki marynarzy i jak rozliczać podatki marynarskie.

Spis treści

Jakie dokumenty potrzebne są, aby marynarz mógł rozliczyć swoje podatki?

Na początku warto powiedzieć, że marynarze również składają PIT. Jeśli uzyskują dochód zarówno w Polsce jak i za granicą, co jest bardzo częstą sytuacją, muszą złożyć PIT-36. Dla dochodów uzyskiwanych tylko na terytorium Polski, odpowiedni będzie PIT-37.
Żeby marynarz mógł dokonać rozliczenia swoich podatków, powinien posiadać komplet dokumentów, bardziej rozbudowany niż na przykład w przypadku osób fizycznych rozliczających swoje dochody. Część z nich zapewne posiada, część może uzyskać na przykład od armatora. W przypadku odprowadzania podatku poza granicami kraju, będzie też konieczność uzyskania stosownych zaświadczeń od zagranicznych urzędów skarbowych.

PIT-36 a podatki marynarzy

Dla przykładu, do wyliczenia PIT-36 przez kancelarię czy specjalistyczne biuro podatkowe potrzebne będą kontrakty za rok, za który dokonywane jest rozliczenie, książeczka marynarska, paymenty, informacje o statkach, na których marynarz pływał (na przykład oświadczenie kapitana o efektywnym zarządzie przedsiębiorstwa, które eksploatuje statek), historia wpływów wynagrodzenia za cały rok wraz z informacją o dodatkowych źródłach dochodu, oświadczenie o siedzibie armatora, a także potwierdzenia wpłat na dobrowolne ubezpieczenia społeczne. W przypadku niektórych dokumentów może zachodzić konieczność przetłumaczenia ich przez tłumacza przysięgłego, które to tłumaczenie również należy załączyć do dokumentacji. W związku z tym, pojawić się może pytanie – jak długo należy przechowywać dokumentację. Marynarz powinien mieć wszystkie kontrakty i powiązane z nimi dokumenty przez 5 lat, licząc od końca roku, za który składa się dane zeznanie podatkowe.

Uwierzytelnienie kopii dokumentu

Kontaktując się z Urzędem Skarbowym lub bankiem (w celach uzyskania kredytu) często będziemy proszeni o przedłożenie oryginałów kontraktów marynarskich oraz innych zaświadczeń od pracodawcy. Jeżeli dokumenty te są wydawane w oryginale, dobrym pomysłem jest sporządzenie ich kopii poświadczonej, np. w biurze tłumacza przysięgłego w Gdańsku. Mamy wtedy pewność, że ważny dla nas dokument nie „zniknie” na zawsze w urzędowych lub bankowych archiwach, a my będziemy mieli pod ręką egzemplarz o takiej samej wadze prawnej.

Ulga abolicyjna dla marynarzy

Warto wiedzieć, że istnieje instytucja ulgi abolicyjnej. Czym ona jest? Ustawy nie zawierają szczegółowej definicji. Można ulgę opisać jednak jako wynik obliczeń matematycznych, które stosuje się w przypadku, gdy opodatkowuje się w Polsce dochody polskich rezydentów podatkowych, którzy mogą skorzystać z unikania podwójnego opodatkowania. Z doświadczenia naszego biura tłumacz przysięgły Szczecin, gdzie z racji bliskości morza i siedziby Akademii Morskiej mieszka wielu marynarzy wiemy, że wiele osób pracujących na morzu co roku korzysta z ulgi abolicyjnej.

Nowelizacja ulgi podatkowej dla marynarzy

Nowelizacja ulgi abolicyjnej w 2021 pogorszyła możliwości jej stosowania. Problematyczne jest między innymi ograniczenie kwotowe. Maksymalne odliczenie, jakie można zastosować to 1360 złotych (dotyczy to osób, które wykonują pracę najemną na terytorium lądowym). Dla marynarzy, którzy poza terytorium lądowym państw wykonują pracę najemną ulga pozostała natomiast nielimitowana. 
Marynarze, którzy mają dochód zagraniczny i do wyliczenia podatku stosują metodę proporcjonalnego odliczenia, muszą wszystkie swoje dochody rozliczyć na formularzu PIT-36. Co istotne, należy w nim wskazać zarówno dochody zagraniczne, jak i krajowe.

Kto może zastosować ulgę abolicyjną?

Ulgę abolicyjną zastosować można do dochodów zagranicznych. Termin złożenia zeznania jest taki sam jak dla wszystkich. Powyżej wspomniano o konieczności przechowywania istotnych dokumentów. Ma to niebagatelne znaczenie, bowiem organy podatkowe mają prawo zbadać poprawność zastosowania ulgi abolicyjnej przez marynarzy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, odpowiednia dokumentacja może wyjaśnić sytuację.

Jak obliczyć wysokość ulgi abolicyjnej?

Często zadawane jest pytanie o wyliczenie wysokości ulgi abolicyjnej. O ile w ustawie nie ma dokładnej definicji, tak sposób obliczenia ulgi jest szczegółowo określony w art. 27g ust. 2 i 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

„Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w ust. 1, przy zastosowaniu do tych dochodów zasad określonych w art. 27 ust. 8. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć kwoty 1360 zł.”

Ponadto, warto też nadmienić, iż „Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do dochodów osiąganych w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 8 lit. a i pkt 9, jeżeli dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.”

Metoda obliczania ulgi - podatki marynarzy

Jaką więc metodą obliczyć wysokość ulgi abolicyjnej? Metoda ta polega na odliczeniu od kwoty podatku dochodowego, pomniejszonego o składki zdrowotne, kwoty, która stanowi różnicę między podatkiem, jaki wyliczylibyśmy stosując metodę odliczenia proporcjonalnego, a podatkiem liczonym za pomocą metody wyłączenia z progresją. 

Warto korzystać z pomocy specjalisty

Z uwagi na poziom skomplikowania obliczeń, skorzystać można z pomocy biura rachunkowego, pamiętając jednak o załączeniu całej niezbędnej dokumentacji, łącznie ze wspomnianymi tłumaczeniami przysięgłymi zagranicznych dokumentów. Tłumaczenia kontraktów marynarskich rozpoczynają się już od 50 zł (metodą wyciągową). 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy tłumacza PRZYSIEGLE.ONLINE i darmowej wyceny. Rocznie tłumaczymy setki kontraktów marynarskich, dzięki czemu wiemy, które dokumenty są najczęściej tłumaczone i wymagane przez urzędy.

Jak zarejestrować małżeństwo w Polsce?

Rejestracja małżeństwa UK w Polsce

Jednym z najczęściej tłumaczonych dokumentów w naszym biurze są z pewnością akty i świadectwa małżeństwa zawartego za granicą. Równie często pytacie nas, jakie dokumenty należy przetłumaczyć aby zarejestrować w Polsce małżeństwo zawarte za granicą. W tym artykule przybliżamy Wam procedurę legalizacji (czyli rejestracji) małżeństwa zawartego w Wielkiej Brytanii. Rejestracja małżeństwa w Polsce jest prosta, wystarczy tylko przygotować parę dokumentów i ich tłumaczenie.

Spis treści

Rejestracja małżeństwa w Wielkiej Brytanii

Sukcesywnie rośnie liczba osób, które związek małżeński zawierają za granicą. Młode pary coraz częściej dokonują wyboru złożenia przysięgi małżeńskiej w Wielkiej Brytanii, która ogranicza formalności do minimum. Dzieję się tak zarówno w tzw. małżeństwach mieszanych oraz wśród Polaków, mieszkających za granicą. Należy jednak pamiętać o dochowaniu pewnych formalności, jeśli chcemy, aby małżeństwo zostało uznane za legalne, również w Polsce. Mówimy tutaj o transkrypcji (legalizacji) zagranicznego aktu małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Dokumenty wymagane przy rejestracji małżeństwa

Po podjęciu decyzji przez przyszłych małżonków o zawarciu ślubu cywilnego w Wielkiej Brytanii, należy złożyć wymagane dokumenty. Niezbędne są ważne paszporty (przyszłych nowożeńców i świadków) i ich kserokopie. Należy pamiętać, że dowody tożsamości muszą być ważne w dniu składania dokumentów, jak i w dniu ceremonii ślubu. Kolejnym obowiązkiem jest złożenie akt urodzenia obojga przyszłych małżonków, pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz imienną listę gości. 

Rejestracja małżeństwa a tłumaczenie dokumentów

Warto przypomnieć, że w przypadku ślubów mieszanych, gdy jedna strona posługuje się dokumentami w języku obcym niezbędne będzie ich przetłumaczenie przez tłumacza przysięgłego. W naszym artykule opisujemy, jak prawidłowo wykonać tłumaczenie poświadczone aby było ono uznane przez Urząd Stanu Cywilnego oraz inne urzędy. Więcej o tym przeczytacie w artykule Tłumaczenie poświadczone z oryginału czy skanu?„. W przypadku, gdy jeden z przyszłych małżonków wcześniej był w związku małżeńskim, który zakończył się rozwodem, konieczny jest odpis aktu małżeństwa, z potwierdzeniem o jego rozwiązaniu. W niektórych sytuacjach, dokładnie wskazanych przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Rzeczpospolitej, potrzebne jest zezwolenie na zawarcie małżeństwa.

Jak zarejestrować małżeństwo przed Konsulem

Jeśli przyszli małżonkowie są Polakami, a do zawarcia małżeństwa dochodzi przed konsulem, po złożeniu wszystkich ww. dokumentów i wyrażeniu zgody, następuje ceremonia ślubu. W jej trakcie podpisywany jest protokół o zawarciu małżeństwa. Sam fakt podpisania oświadczenia nie legalizuje jednak małżeństwa w Polsce. Przysięga małżeńska może zostać złożona również w Register Office, tzw. odpowiedniku Urzędu Stanu Cywilnego. W tym przypadku, do zawarcia małżeństwa potrzebne będzie zaświadczenie stwierdzające, iż można zawszeć małżeństwo zgodnie z polskim prawem.

Rejestracja małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego

Małżeństwo zawarte przed konsulem rejestruje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który otrzymuje dokumenty dotyczące jego zawarcia bezpośrednio od małżonków lub od konsula. Wniosek o transkrypcję wraz z oryginałem zagranicznego aktu małżeństwa oraz jego tłumaczeniem przysięgłym, można składać w Urzędzie Stanu Cywilnego przez pełnomocnika. Po dokonaniu wszystkich wymaganych czynności przez zainteresowanych, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje decyzję, dotyczącą zgodności ich małżeństwa z prawem polskim. Po pozytywnym rozpatrzeniu małżonkowie otrzymują odpis zupełny aktu stanu cywilnego. Jeśli nowożeńcy nie dokonają wyżej wymienionych czynności, małżeństwo nie zostanie uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Brytyjski akt małżeństwa

Brytyjski akt małżeństwa nie zawiera informacji, dotyczących nazwiska, jakie małżonkowie noszą po ślubie oraz nazwiska noszonego przez dzieci, zrodzone z tego związku. W związku z powyższym, warto przy składaniu wniosku o transkrypcję złożyć również oświadczenie dotyczące tych informacji. Oświadczenie takie może mieć formę protokoły, spisanego przez konsula.

W 2019 roku w Wielkiej Brytanii zawarto blisko 200 000 małżeństw. 1,3% tej liczby to śluby zawarte przez obywateli Polski (wliczając to śluby mieszane).

Tłumaczenie dokumentów samochodowych

tłumaczenie dokumentów samochodowych

Często pytacie nas jakie dokumenty samochodowe należy tłumaczyć. Od tego, czy wybierzemy prawidłowe dokumenty do tłumaczenia zależy, jak sprawnie przebiegnie nasza wizyta w urzędzie, banku lub u ubezpieczyciela. Z tego też powodu przygotowaliśmy dla Was ściągę, w której informujemy, które dokumenty najczęściej trafiają na biurko tłumacza przysięgłego. Są to między innymi  m.in. prawa jazdy, dowódy rejestracyjny, ale także umowy kupna-sprzedaży, faktury i amerykański „title”.

Spis treści

Prawo jazdy

Ten mały dokument, który posiada większość z nas bardzo często trafia do biura tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie prawa jazdy może okazać się konieczne dla osób chcących ubiegać się o wydanie prawa jazdy w kraju zamieszkania (np. za granicą lub w przypadku dokumentów wydanych w innych krajach – w Polsce), ale także może służyć jako potwierdzenie tożsamości lub adresu, m.in. w brytyjskich urzędach. W przypadku tego dokumentu tłumaczona jest pełna treść ze względu na fakt, że wszystkie dane są istotne i nie sposób ich pominąć. W przypadku tłumaczenia większej ilości dokumentów (zdarzają się tłumaczenia od firm po np. 10-30 praw jazdy w jednym zleceniu), tłumacze przysięgli mogą zaproponować rabat na tłumaczenie, gdyż większość dokumentów jest bardzo podobna.

Dowód rejestracyjny, dowód własności

Do rejestracji pojazdu wymagane są m.in. dowód własności pojazdu, czyli np. faktura lub umowa kupna-sprzedaży, aktualne zaświadczenie o pozytywnym badaniu technicznym, karta pojazdu, dowód rejestracyjny, a w przypadku sprowadzania pojazdu z USA również dowód ewentualnego opłacenia akcyzy.

Dowód rejestracyjny trzeba przetłumaczyć, gdy mamy zamiar zarejestrować  pojazd używany zakupiony za granicą, w swoim kraju zamieszkania, w wydziale komunikacji lub jego zagranicznym odpowiedniku. W przypadku sprowadzania pojazdu z kraju spoza Unii Europejskiej potrzebne będzie zaświadczenie o odprawie celnej przywozowej, a także wspomniany wyżej dokument potwierdzający rejestrację pojazdu w kraju, z którego jest sprowadzany, o ile rzecz jasna jest to pojazd używany. 

Jednym z przykładów dowodu rejestracyjnego jest dokument V5C, który zawiera wiele informacji koniecznych dla dalszego postępowania urzędowego i należy go przetłumaczyć. W Stanach Zjednoczonych Ameryki i niektórych prowincjach Kanady, w obrocie administracyjnym występuje dokument, który nosi nazwę „Title„. Tłumaczy się go jako świadectwo własności pojazdu lub dowód własności. Jest to faktycznie poświadczenia przeniesienia prawa własności pojazdu z informacjami o pojeździe, zastawnikach i przebiegu. Dokument ten stwierdza ponadto, czy pojazd jest z odzysku (ang. salvage).

MOT, czyli badanie techniczne

Jednym z dokumentów anglojęzycznych dotyczących pojazdów jest odpowiednik polskiego zaświadczenia o stanie technicznym pojazdu, umożliwiający dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego. Badanie MOT wymagane jest w Zjednoczonym Królestwie dla pojazdów, które są starsze niż trzy lata, a w Irlandii Północnej dla pojazdów ponad 4. letnich.

Badanie MOT wykonuje się co roku m.i.n. w Anglii, Szkocji i Walii. Dokument tłumaczymy, aby poświadczyć, że w drugim kraju używamy pojazdu do tego przystosowanego lub w niektórych przypadkach, celem przedłożenia urzędnikowi przy rejestracji pojazdu używanego, gdy występują problemy z uzyskaniem polskiego zaświadczenie o stanie technicznym pojazdu.

Badanie techniczne MOT nie jest wymagane przez polskie urzędy przy rejestracji pojazdu. Jego tłumaczenie może jednak okazać się użyteczne w wyjątkowych sytuacjach.

Świadectwo zgodności pojazdu

Obowiązkiem firmy, która dokonuje zakupu lub relokacji maszyn, pojazdów i urządzeń, które pochodzą z krajów nienależących do Unii Europejskiej jest sprawdzenie, czy rzeczone pojazdy posiadają symbol „CE”. Znak ten stanowi potwierdzenie, że zostały spełnione wymagania dyrektyw unijnych tj. dyrektyw Nowego Podejścia.

Świadectwo zgodności pojazdu, maszyny i urządzenia jest więc przydatne dla przedsiębiorców, a ze względu na swoją ważność wymagane jest jego tłumaczenie przysięgłe. Ponadto jest używane w celu rejestracji nowego pojazdu, gdy nie wydano wersji polskojęzycznej (np. podczas kupowania nowej Tesli bezpośrednio z USA). Deklarację zgodności wystawia się nie tylko dla pojazdów. Dotyczy ona również m.in. wyrobów medycznych, zabawek czy produktów do in vitro.

Zniżki i umowa wypożyczenia

Tłumaczenie dokumentu poświadczającego przyznanie zniżki na ubezpieczenie OC za bezszkodową jazdę pozwala ubiegać się o zniżki w nowym towarzystwie ubezpieczeniowym. Jest to jeden z dokumentów, który z pewnością warto zlecić do tłumaczenia w biurze tłumaczeń przysięgłych.

Z kolei umowa wypożyczenia pojazdu firmowego do celów prywatnych powinna być tłumaczona, aby wykorzystać pojazd za granicą w przypadku, gdy np. jesteśmy właścicielami niewielkiej firmy i pojazd firmowy jest w rzeczywistości używany np przez nasze dziecko lub małżonka do celów prywatnych za granicą. Problemy wynikające z ewentualnych kolizji oraz koszty holowania może się diametralnie zmienić, gdy pojazdem z takim dokumentem będzie kierować osoba nie będąca jego właścicielem.

Objętość dokumentów, czyli jak zaoszczędzić na tłumaczeniu?

W zależności od potrzeb tłumaczyć można całe dokumenty lub tylko ich wybrane fragmenty. Nie zawsze wszystkie elementy trzeba tłumaczyć, a że objętość wpływa na cenę, którą ponosi Klient warto poddać to pod rozwagę. Zaoszczędzić możemy np. na tabelach z pustymi polami, ponieważ prawdopodobnie będzie można je pominąć. Ważne jest jednak, aby przedstawiać tłumaczowi przysięgłemu pełny dokument, aby ewentualne tłumaczenie metodą wyciągową będzie mogło zostać prawidłowo opisane. Więcej o kompetencjach tłumacza przysięgłego znajdziesz przy okazji  naszego wpisu „Czy panna i kawaler to angielskie single„.

Z drugiej strony warto pamiętać, że wszelkie dane na dokumencie mogą być istotne dla urzędnika, a więc ich brak na tłumaczeniu może doprowadzić do jego odrzucenia. Dobrą i bezpieczną praktyką jest załączanie do tłumaczenia przysięgłego kopii oryginalnego dokumentu, np. w formie ksera.

W przypadku obszernych treści, np pustych tabel dotyczących zastawników, lub niewypełnionych pozycji dot. kolejnych przeniesień własności warto wybrać tłumaczenie metodą wyciągową aby uniknąć niepoptrzebnych kosztów tłumaczenia.