Rejestracja dziecka urodzonego za granicą

rejestracja dziecka urodzonego za granicą

Narodziny dziecka są czasem wyjątkowym i wymagającym jednocześnie. Opieka nad nowym członkiem rodziny często przysłania opiekunom cały świat, co prowadzi do chaotycznego załatwiania dokumentów związanych z porodem. Dodatkowym utrudnieniem jest rejestracja dziecka, które urodziło się za granicą. Dlatego też warto doinformować się w tej kwestii, co pozwoli na szybkie i zorganizowane załatwienie formalności. Jakie formalności należy spełnić, by zarejestrować w Polsce dziecko urodzone za granica?

Spis treści

Jakie formalności należy spełnić, by zarejestrować w Polsce dziecko urodzone za granica?

Dzieci urodzone poza granicami Polski można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego, składając dokumenty bezpośrednio do jego kierownika albo za pośrednictwem konsula. By tego dokonać, należy przynieść zagraniczny dokument potwierdzający dany stan, odtworzyć zagraniczny akt urodzenia w przypadku jego braku lub dokonać rejestracji, gdy w państwie urodzenia nie była prowadzona taka dokumentacja, czy też dziecko nie zostało tam zgłoszone. Wniosek o rejestrację dodatkowo powinien być uzupełniony o m.in. o poniższe dokumenty.

Rejestracja dziecka - wymagane dokumenty

– W przypadku trybu przeniesienia rejestracji – dokument stanu cywilnego z zagranicy wraz z odpowiednim jego tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula, np w naszym biurze tłumacza przysięgłego we Wrocławiu;
– W przypadku trybu odtworzenia lub braku rejestracji za granicą – dokument zagraniczny, który potwierdza urodzenie, z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego lub konsula, wydany przez odpowiedni podmiot zagraniczny,
– Dowód przestawiający uiszczoną opłatę konsularną (w przypadku pomocy konsula) lub skarbową za odpis zupełny wydawany po dokonaniu czynności (transkrypcja 50zł, odtworzenie i rejestracja 39zł).

Najświeższe informacje można pobrać u źródła, dzowniąc do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego lub odwiedzając strony rządowe, np serwis Powroty.

Dziecko urodzone na morzu

Zastanawialiście się czasem, jakie obywatelstwo może mieć dziecko urodzone na statku pod obcą banderą? Dużo zależy tutaj od ustawodawstwa danego kraju, a dokładniej czy mówimy o zasadzie ius soil (prawo ziemi), czy ius sanguinis (prawo krwi). W tym pierwszym wypadku dziecko uzyskuje obywatelstwo kraju na terytorium, którego przyszło na świat. Tak jest m.in. w USA. W Polsce kierujemy się drugą zasadą. W związku z tym, w takim wypadku dziecko może otrzymać podwójne obywatelstwo lub jedynie obywatelstwo jednego z rodziców.

Jeżeli interesują was kwestie marynistyczno-prawne koniecznie przeczytajcie nasz artykuł o podatkach płaconych przez marynarzy i uldze abolicyjnej!

Jak zarejestrować narodziny dziecka urodzonego za granicą?

Wnioski takie mogą złożyć opiekunowie nowo narodzonego dziecka, przedstawiciel ustawowy lub dowolna osoba, która wykazuje interes prawny w rejestracji urodzenia.

Warto również pamiętać, iż tłumaczenia powinny być dokonywane przez konsula lub tłumaczy przysięgłych wpisanych na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo też uprawnionych w państwach Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego do dokonywania takowych tłumaczeń. Dodatkowo  uznaje się także jako dokumenty przetłumaczona przez konsula pisma w języku obcym, które zostały przetłumaczone w państwie przyjmującym przez tłumacza i poświadczone przez konsula oraz tłumaczone z rzadko występującego języka, który konsul zna i przez niego dalej przetłumaczone na język polski.

Jak nadać dziecku nadać PESEL i wyrobić paszport ?

Numer PESEL nadawany jest automatycznie przy rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dlatego tez zarówno dzieci urodzone w Polsce, jak i za granicą otrzymują go w chwili zgłoszenia w USC, co oznacza, że nie trzeba wykonywać specjalnych formalności z nim związanych. Wyrobienie paszportu jednak wiąże się z dłuższą procedurą. By uzyskać ten dokument, należy złożyć w polskim Urzędzie Wojewódzkim lub w przypadku przebywania za granicą w urzędzie konsularnym tego kraju, odpowiedni wniosek wraz z dokumentami dodatkowymi (polski akt urodzenia, zdjęcie, ważne paszporty lub dowody rodziców dziecka, odpis aktu małżeństwa do wglądu, jeśli takowy jest, poprzedni paszport lub tymczasowy dowód dziecka, jeśli istnieje). Zarówno w jednym, jak i drugim urzędzie potrzeba złożyć te same wnioski i zaświadczenia. W sytuacji, gdy dziecko ma poniżej 5 lat, nie jest wymagane jego uczestnictwo w chwili składania wniosków.

Jakie obywatelstwo posiada dziecko, gdy rodzic jest obcokrajowcem?

Urodzenie dziecka w Polsce, gdy jedno z rodziców ma polskie obywatelstwo, a nawet w przypadku braku takiego dowodu, wiąże się z nadaniem mu statusu automatycznie. Natomiast w sytuacji, gdy dziecko urodziło się za granicą, jednak jeden z jego rodziców jest obywatelem polskim, po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego opiekunowie powinni potwierdzić w konsulacie lub u wojewody mazowieckiego ten fakt, składając wniosek z odpowiednimi dodatkowymi dokumentami (dowód opłaty skarbowej, kopia paszportu lub dowodu, odpis aktu urodzenia dziecka). Warto pamiętać, iż obywatelstwo innego państwa zostaje nadane na warunkach ustalonych w kraju urodzenia, dlatego też nadawanie ich może się różnić w zależności od statusu.

Podstawy prawne - rejestracja dziecka

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709, 1978)
Ustawa z dnia 161istopada 2016 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2021 r. poz. 823)
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2237 oraz z 2019 r. poz. 1909)
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. nr 143, poz. 1027 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1026).

Niezbędne tłumaczenia przy rejestracji dziecka

Jak sami przeczytaliście, znaczna część czynności niezbędnych do rejestracji urodzin dziecka za granicą wymaga tłumaczeń poświadczonych. Dobrze się składa, że akurat jesteście na blogu tłumacza 🙂

Rocznie tłumaczymy setki (a właściwie to już tysiące) aktów stanu cywilnego, w tym aktów urodzenia wydanych za granicą. Najczęściej spotykane są dokumenty wydane w Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, krajach skandynawskich oraz Australii. Zapraszamy do skorzystania z serwisu PRZYSIEGLE.ONLINE – tłumaczenia aktów wykonujemy „od ręki”.

Podatki marynarzy

podatki marynarzy

Podatki płacone przez marynarzy to zagadnienie specyficzne, dotyczące polskich marynarzy pracujących pod obcą banderą. W naszym artykule znaleźć można odpowiedź na najistotniejsze pytania w tym zakresie. Ponieważ wielu z Was tłumaczy u nas kontrakty marynarskie i zaświadczenia na potrzeby rozliczenia się z urzędem skarbowym, tłumaczymy czym są podatki marynarzy i jak rozliczać podatki marynarskie.

Spis treści

Jakie dokumenty potrzebne są, aby marynarz mógł rozliczyć swoje podatki?

Na początku warto powiedzieć, że marynarze również składają PIT. Jeśli uzyskują dochód zarówno w Polsce jak i za granicą, co jest bardzo częstą sytuacją, muszą złożyć PIT-36. Dla dochodów uzyskiwanych tylko na terytorium Polski, odpowiedni będzie PIT-37.
Żeby marynarz mógł dokonać rozliczenia swoich podatków, powinien posiadać komplet dokumentów, bardziej rozbudowany niż na przykład w przypadku osób fizycznych rozliczających swoje dochody. Część z nich zapewne posiada, część może uzyskać na przykład od armatora. W przypadku odprowadzania podatku poza granicami kraju, będzie też konieczność uzyskania stosownych zaświadczeń od zagranicznych urzędów skarbowych.

PIT-36 a podatki marynarzy

Dla przykładu, do wyliczenia PIT-36 przez kancelarię czy specjalistyczne biuro podatkowe potrzebne będą kontrakty za rok, za który dokonywane jest rozliczenie, książeczka marynarska, paymenty, informacje o statkach, na których marynarz pływał (na przykład oświadczenie kapitana o efektywnym zarządzie przedsiębiorstwa, które eksploatuje statek), historia wpływów wynagrodzenia za cały rok wraz z informacją o dodatkowych źródłach dochodu, oświadczenie o siedzibie armatora, a także potwierdzenia wpłat na dobrowolne ubezpieczenia społeczne. W przypadku niektórych dokumentów może zachodzić konieczność przetłumaczenia ich przez tłumacza przysięgłego, które to tłumaczenie również należy załączyć do dokumentacji. W związku z tym, pojawić się może pytanie – jak długo należy przechowywać dokumentację. Marynarz powinien mieć wszystkie kontrakty i powiązane z nimi dokumenty przez 5 lat, licząc od końca roku, za który składa się dane zeznanie podatkowe.

Uwierzytelnienie kopii dokumentu

Kontaktując się z Urzędem Skarbowym lub bankiem (w celach uzyskania kredytu) często będziemy proszeni o przedłożenie oryginałów kontraktów marynarskich oraz innych zaświadczeń od pracodawcy. Jeżeli dokumenty te są wydawane w oryginale, dobrym pomysłem jest sporządzenie ich kopii poświadczonej, np. w biurze tłumacza przysięgłego w Gdańsku. Mamy wtedy pewność, że ważny dla nas dokument nie „zniknie” na zawsze w urzędowych lub bankowych archiwach, a my będziemy mieli pod ręką egzemplarz o takiej samej wadze prawnej.

Ulga abolicyjna dla marynarzy

Warto wiedzieć, że istnieje instytucja ulgi abolicyjnej. Czym ona jest? Ustawy nie zawierają szczegółowej definicji. Można ulgę opisać jednak jako wynik obliczeń matematycznych, które stosuje się w przypadku, gdy opodatkowuje się w Polsce dochody polskich rezydentów podatkowych, którzy mogą skorzystać z unikania podwójnego opodatkowania. Z doświadczenia naszego biura tłumacz przysięgły Szczecin, gdzie z racji bliskości morza i siedziby Akademii Morskiej mieszka wielu marynarzy wiemy, że wiele osób pracujących na morzu co roku korzysta z ulgi abolicyjnej.

Nowelizacja ulgi podatkowej dla marynarzy

Nowelizacja ulgi abolicyjnej w 2021 pogorszyła możliwości jej stosowania. Problematyczne jest między innymi ograniczenie kwotowe. Maksymalne odliczenie, jakie można zastosować to 1360 złotych (dotyczy to osób, które wykonują pracę najemną na terytorium lądowym). Dla marynarzy, którzy poza terytorium lądowym państw wykonują pracę najemną ulga pozostała natomiast nielimitowana. 
Marynarze, którzy mają dochód zagraniczny i do wyliczenia podatku stosują metodę proporcjonalnego odliczenia, muszą wszystkie swoje dochody rozliczyć na formularzu PIT-36. Co istotne, należy w nim wskazać zarówno dochody zagraniczne, jak i krajowe.

Kto może zastosować ulgę abolicyjną?

Ulgę abolicyjną zastosować można do dochodów zagranicznych. Termin złożenia zeznania jest taki sam jak dla wszystkich. Powyżej wspomniano o konieczności przechowywania istotnych dokumentów. Ma to niebagatelne znaczenie, bowiem organy podatkowe mają prawo zbadać poprawność zastosowania ulgi abolicyjnej przez marynarzy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, odpowiednia dokumentacja może wyjaśnić sytuację.

Jak obliczyć wysokość ulgi abolicyjnej?

Często zadawane jest pytanie o wyliczenie wysokości ulgi abolicyjnej. O ile w ustawie nie ma dokładnej definicji, tak sposób obliczenia ulgi jest szczegółowo określony w art. 27g ust. 2 i 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

„Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w ust. 1, przy zastosowaniu do tych dochodów zasad określonych w art. 27 ust. 8. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć kwoty 1360 zł.”

Ponadto, warto też nadmienić, iż „Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do dochodów osiąganych w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 8 lit. a i pkt 9, jeżeli dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.”

Metoda obliczania ulgi - podatki marynarzy

Jaką więc metodą obliczyć wysokość ulgi abolicyjnej? Metoda ta polega na odliczeniu od kwoty podatku dochodowego, pomniejszonego o składki zdrowotne, kwoty, która stanowi różnicę między podatkiem, jaki wyliczylibyśmy stosując metodę odliczenia proporcjonalnego, a podatkiem liczonym za pomocą metody wyłączenia z progresją. 

Warto korzystać z pomocy specjalisty

Z uwagi na poziom skomplikowania obliczeń, skorzystać można z pomocy biura rachunkowego, pamiętając jednak o załączeniu całej niezbędnej dokumentacji, łącznie ze wspomnianymi tłumaczeniami przysięgłymi zagranicznych dokumentów. Tłumaczenia kontraktów marynarskich rozpoczynają się już od 50 zł (metodą wyciągową). 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy tłumacza PRZYSIEGLE.ONLINE i darmowej wyceny. Rocznie tłumaczymy setki kontraktów marynarskich, dzięki czemu wiemy, które dokumenty są najczęściej tłumaczone i wymagane przez urzędy.

Tłumaczenia maszynowe

tłumaczenia mechaniczne w pracy tłumacza przysięgłego

Tempo, w jakim rozwija się technologia, sprawia, że wiele branż znajduje nowe, czasami zaskakujące sposoby rozwoju. Branża tłumaczeniowa nie jest tu wyjątkiem. W związku z tym postanowiliśmy przyjrzeć się co sprawia, że tłumaczenia maszynowe stają się coraz popularniejsze, nie tylko w branży tłumaczy przysięgłych.

Choć wciąż dalekie od doskonałości, tłumaczenie maszynowe może wiele zdziałać, aby zwiększyć szybkość i efektywność pracy tłumaczy. Mając powyższe na uwadze, przyjrzyjmy się obecnemu stanowi tłumaczenia maszynowego oraz jego znaczeniu nadchodzących latach.

Spis treści

Czym są tłumaczenia maszynowe i DeepL?

Zacznijmy od podstaw. Tłumaczenie maszynowe jest wtedy, gdy to komputer, a nie człowiek, tłumaczy tekst z jednego języka na drugi. Jeżeli kiedyś korzystałeś z usług takich jak Google Translate to brawo, możesz nazywać się już operatorem maszyn tłumaczeniowych 😉 Obecnie najbardziej zaawansowanym tłumaczem na rynku jest DeepL.

Najważniejsze trendy w tłumaczeniu maszynowym na przyszły rok

Co zatem przyniesie kolejny rok w dziedzinie tłumaczenia maszynowego? Postarajmy się wskazać i przyjrzeć niektórym z nadchodzących, najważniejszych trendów.

Korzystając z okazji pozwolimy sobie na małą dygresję. Jeszcze do niedawna tłumaczenia maszynowe kojarzyły się większości użytkowników z tłumaczem Google. Jakie było moje zdziwienie, kiedy niedawno pojawił się wykop o tłumaczu DeepL i narzędzie to było nieznane dla większości wykopowiczów. Pokazuje to, że specjalistyczne narzędzie nadal nie przebiły się do ogólnej świadomości internautów.

Coraz częstsze korzystanie z tekstów tłumaczonych maszynowo

Jednym z kluczowych trendów będzie wzrost wykorzystania nowych form tłumaczenia i podniesienia ich jakości. Wraz z rozwojem urządzeń takich jak aparaty fotograficzne w smartfonach, zmienia się również sposób, w jaki wykorzystują je silniki tłumaczeniowe.
W grę wejdą również inne formy sztucznej inteligencji. Na przykład generowane maszynowo wpisy na blogach, wiadomości i inne treści mogą być tłumaczone na potrzeby zagranicznych odbiorców. Ponadto, prawdopodobnie będziemy coraz częściej świadkami włączania tłumaczenia maszynowego do innych platform. Również tłumacz przysięgły online coraz częściej wykorzystuje tłumaczenia maszynowe w swojej pracy. W miarę jak tego typu narzędzia będą stawały się coraz bardziej dostępne i coraz lepszej jakości, wskaźniki wykorzystania będą rosły. 

Lepsza współpraca między tłumaczami maszynowymi a tłumaczami z krwi i kości

Jak wspomnieliśmy powyżej, tłumaczenia maszynowe nadal nie są doskonałe, ale gdy stosowane są we współpracy z ludzkimi umiejętnościami, zapewniają szybszą i bardziej efektywną pracę nad tłumaczeniem. Może to przynieść korzyści zarówno tłumaczom, jak i ich klientom – tłumacze będą mogli pracować szybciej i podejmować więcej projektów, a klienci będą mogli cieszyć się z szybszego czasu realizacji.
Tłumacze korzystający z najlepszych narzędzi do tłumaczenia maszynowego mogą również wprowadzać innowacje do swojej oferty usług. Nasz serwis tłumacza przysięgłego online zachęca, aby tłumacze z nami współpracujący korzystali z najnowszych trendów technologicznych.

Nowi gracze wypierają główne wyszukiwarki tłumaczeń

Wraz ze wzrostem zainteresowania tłumaczeniem maszynowym nieuniknione jest również pojawienie się nowych graczy na rynku. W najbliższych latach prawdopodobnie będziemy świadkami powstawania nowych firm i podmiotów, które będą kwestionować, w ich ocenie powolny, postęp niektórych większych graczy w branży. 

Zobaczyliśmy to, gdy silniki tłumaczeniowe zaczęły stosować neuronowe tłumaczenie maszynowe, odchodząc od tłumaczenia statystycznego. Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej sprawiło, że tłumaczenia stały się dokładniejsze i zainspirowało wielu nowych uczestników rynku. 

Tak jak wykorzystanie sieci neuronowych i uczenia maszynowego zmieniło podejście do tłumaczenia maszynowego, czyniąc je bardziej dokładnym, tak samo rozwój technologii ułatwi nowym graczom wejście w przestrzeń tłumaczeniową.

Według najnowszego raportu Industry Research, globalny rynek tłumaczeń maszynowych ma osiągnąć do 2024 r. roczny wzrost o 19%.

Zwiększenie inteligencji tłumaczenia maszynowego

Możemy oczekiwać, że tłumaczenie maszynowe stanie się bardziej inteligentne. Będzie się to odbywało na wiele sposobów. Na przykład, tłumacze maszynowi są w stanie w coraz większym stopniu uwzględniać takie czynniki, jak wiek i płeć autora. Stają się również coraz bardziej świadome metadanych i kontekstu. Rezultat? Wyższa jakość tłumaczeń.

Czy powinieneś przejść na tłumaczenia maszynowe w przypadku tłumaczeń przysięgłych?

Czy w obliczu tych wszystkich obiecujących trendów w tłumaczeniu maszynowym należy już teraz przejść na tłumaczenie maszynowe każdego dokumentu? Na pewno jeszcze nie teraz i na pewno nie w przypadku tłumaczeń przysięgłych przez internet.Tłumaczenia maszynowe są z pewnością bardziej dokładne niż kiedyś. Brakuje im jednak niuansów i subtelności, które mogą wychwycić i zastosować jedynie ludzcy tłumacze. W przypadku niektórych dokumentów nie ma to znaczenia. W przypadku większości dokumentów, które tłumaczymy w naszym biuro tłumacza przysięgłego Bydgoszcz, tłumaczenie maszynowe po prostu nie będzie wystarczające. Zależy to całkowicie od tego, kto będzie czytał dokument i jaki jest jego cel.

Nasza konkluzja

Wraz z rozwojem uczenia maszynowego i tłumaczenia maszynowego zmienia się również sposób, w jaki z nich korzystamy. W kolejnych latach silniki tłumaczeniowe będą stanowić sposób na bardziej efektywne wykonywanie pracy w branży przekładu. Tłumaczenie maszynowe nie jest czymś, czego należy się obawiać jako zagrożenia dla pracy tłumaczy. Jest to raczej szansa dla postępowych tłumaczy na zaoferowanie nowych usług i szybsze tempo pracy. 

(c) Powyższy tekst stanowi przedruk z serwisu t⁣o⁣m⁣e⁣d⁣e⁣s.⁣c⁣o⁣m i został  przetłumaczony przy użyciu tłumaczeń mechanicznych DeepL aby pokazać, że ta technologia naprawę działa.

Biuro tłumaczeń w Twoim mieście

tłumaczenia przysięgłe w mieście

Wraz z rozrostem naszego biura tłumaczeń przysięgłych przez Internet otworzyliśmy kolejne wirtualne placówki w największych miastach Polski. Dzięki spersonalizowanym ofertom, mieszkańcy pięciu miast wojewódzkich mogą teraz jeszcze łatwiej zamawiać tłumaczenia przysięgłe online. Poniżej prezentujemy, do których miast zawitało PRZYSIEGLE.ONLINE. Sprawdźcie, gdzie znajduje się najbliższe biuro tłumaczeń języka angielskiego!

tłumaczenia przysięgłe w mieście

Spis treści

Tłumacz Bydgoszcz

Naszą listę rozpoczynamy od największego miasta województwa kujawsko-pomorskiego. To urokliwe miasto, przez którego centrum przepływa Brda jest domem dla wielu absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Śniadeckich, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego oraz Collegium Medicum. Nie trudno się więc domyślić, że tłumacz przysięgły Bydgoszcz od lat otrzymywał setki zapytań o tłumaczenie dyplomów i suplementów od osób, których alma mater jest w tym mieście. Wychodząc Wam naprzeciwko, oferujemy rabat od 15% na dokumenty szkolne.

tłumacz przysięgły bydgoszcz
Biuro tłumaczeń w Bydgoszczy

Biuro tłumaczeń Lublin

Stolica województwa Lubelskiego kusi odwiedzających piękną starówką, elementami murów obronnych i wspaniałymi kamienicami na Rynku. Nas szczególnie ujął plac Po Farze oraz Wieża Trynitarska. Wzmożony w ostatni latach ruch turystyczny zwiększył zapotrzebowanie na usługi tłumaczeń, a mieszkańcy coraz częściej szukali gdzie znajduje się godny polecenia tłumacz przysięgły Lublin. Na szczęście wszystkie lokalne restauracje chcące przetłumaczyć menu na język angielski mogą odetchnąć z ulgą. Wysokiej jakości tłumaczenia poświadczone można znaleźć również w Lublinie

tłumacz przysięgły lublin
Biuro tłumaczeń w Lublinie

Tłumaczenia Gdańsk

Co łączy zabytkową starówkę nad wodą, nowoczesne budownictwo i burzliwą historię? Oczywiście jest to Gdańsk, który wraz z Gdynią i Sopotem tworzą Trójmiasto. Chociaż czasy miasta hanzeatyckiego zatopiły się w mrokach ciemności, stolica województwa pomorskiego stanowi dzisiaj najważniejszy punkt handlowy na mapie Polski, zaraz po Poznaniu i Warszawie. Nic więc dziwnego, że tłumacz przysięgły Gdańsk to przede wszystkim tłumaczenia biznesowe oraz związane z usługami i sektorem IT. To także miasto, w którym równie często tłumaczy się kontrakty marynarskie – dzięki kształcącej oficerów Akademii Morskiej w Gdańsku.

tłumacz przysięgły gdańsk
Biuro tłumaczeń w Trójmieście

Tłumaczenia Wrocław

Wszystkie osoby zaangażowane w turystykę po Polsce są zgodne: to tutaj znajduje się najpiękniejszy w Polsce rynek! To również tutaj siedzibę ma tłumacz przysięgły Wrocław. Jest to nasze pierwsze biuro tłumaczeń przez Internet, które otworzyliśmy po stworzeniu PRZYSIEGLE.ONLINE. Miasto znane z uroczych krasnali, Galerii Dominikańskiej, nowoczesnych budynków jak OVO stanowi wielkie skupisko odwiedzających je turystów oraz zagłębie biur świadczących usługi dla najróżniejszych firm z całego świata. Nasi tłumacze we Wrocławiu pracują pełną parą!

tłumacz przysięgły wrocław
Biuro tłumaczeń we wrocławiu

Biuro tłumaczeń Łódź

Jeszcze niedawno Łódź kojarzyła nam się z mniej ciekawymi dzielnicami jak np. Bałuty oraz post-industrialnym, często zaniedbanym budownictwem. Na szczęście to już przeszłość! Ulica Piotrowska zachwyca swoim niepowtarzalnym wyglądem i ofertą restauracyjną, tłumacz przysięgły Łódź oferuje profesjonalne usługi tłumaczeń, a w różnych miejscach miasta pojawiają się nawiązania do żydowskiej przeszłości miasta.

Ciąży sercu troska i pieśń,
troskę w sercu ukryj i nieś,
pieśń jak kamień podnieś i rzuć.
W dymach czarnych budzi się Łódź.

Władysław Broniewski - „Łódź”
tłumacz przysięgły łódź
Biuro tłumaczeń w Łodzi

Tłumaczenie zaświadczeń COVID

Tłumaczenia przysięgłe COVID 19

Pandemia COVID-19 dotknęła nas wszystkich. Obowiązek zakrywania twarzy, zamknięte restauracje, hotele i siłownie, a przede wszystkim kwarantanna narodowa zmieniły sposób funkcjonowania każdego z nas. Dla branży tłumaczeniowej oznaczało to niemalże całkowite wyeliminowanie tłumaczeń ustnych. Niemniej jednak, pojawiło się wiele nowych dokumentów związanych z koronawirusem SARS-Cov-2, zlecane przez naszych Klientów do tłumaczenia. Które z nich są ważne, gdy planujemy wyjazd za granicę? Czy trzeba tłumaczyć również paszport szczepionkowy? 

Spis treści

Wyniki badań na Covid

Zdecydowanie jednym z najczęściej pojawiających się na naszej skrzynce pocztowej dokumentów jest sprawozdanie z badania laboratoryjnego. Badania wykonywane są przez firmy takie jak Diagnostyka, Alab, ale także laboratoria przy szpitalach uniwersyteckich oraz wiele innych. Sprawozdanie zawiera istotną informację – czy jesteśmy lub byliśmy chorzy na koronawirusa. Pierwszy rodzaj testów, to testy wykonywane z wymazu z nosogardzieli. Potrafią one dokładnie określić, czy jesteśmy zarażeni koronawirusem. Wynik może być pozytywny (zakażenie) lub negatywny (brak zakażenia). Drugi rodzaj testów jest wykonywany z pobranej krwi obwodowej i ma na celu weryfikację, czy w naszym organizmie pojawiły się przeciwciała. Druga metoda pozwala określić czy jesteśmy ozdrowieńcami COVID, lub jeszcze nie przeszliśmy choroby.

Czy trzeba tłumaczyć badania na koronawirusa?

Wyniki badań bardzo często trzeba przetłumaczyć przysięgle, gdyż laboratoria nie wydają druków w języku angielskim. Sprawozdania z testów należy przetłumaczyć np. gdy planujemy wylot do innego kraju, wybieramy się w podróż międzynarodową lub chcemy załatwić sprawy urzędowe w innym kraju. W zależności od sytuacji może zależeć nam na tym, aby udowodnić, że nie chorowaliśmy na koronawirusa (jesteśmy zdrowi) lub, że jesteśmy ozdrowieńcami, tj. wcześniej przebyliśmy zakażenie. Wielu pracodawców, np. w Norwegii wymaga zaświadczenia, że przechorowaliśmy – ułatwia to zawarcie umowy o pracę.

Na lotniskach lub przy granicach krajów możemy być poproszeni o zaświadczenie, że jesteśmy zdrowi. Poświadczają to właśnie wyniki badań. Należy jednak pamiętać, że często takie zaświadczenie o byciu zdrowym ważne jest jedynie przez 72 godziny! Z tego względu należy zlecić jego tłumaczenie jak najszybciej po otrzymaniu druku. Gotowe tłumaczenia w trybie ekspresowym jesteśmy w stanie wysłać nawet w 2 godziny robocze! W przypadku tłumaczenia w trybie standardowym czas realizacji to ten sam lub kolejny dzień roboczy.

Zaświadczenia o szczepieniu

Równie w naszym biurze pojawiają się zaświadczenia o przyjęciu szczepionki przeciwko SARS-Cov-2. Dokumenty te może wydać lekarz rodzinny na podstawie historii pacjenta lub pielęgniarka dokonująca szczepienia. Najczęściej jednak nasi Klienci tłumaczą druk wydany przez CEZ czyli Centrum e-Zdrowia. Pośród wielu wzorów, podlegających pod tłumaczenie, najczęściej pojawia się komplet trzech poniżej wskazanych dokumentów.

1) Poświadczenie przyjęcia szczepionki na COVID 19 (dawka 1 z 2), 
2) Poświadczenie przyjęcia szczepionki na COVID 19 (dawka 2 /2), 
3) Potwierdzenie szczepienia z kodem QR

 

Czy trzeba tłumaczyć paszport szczepionkowy?

Na dzień tego wpisu kraje UE nie podjęły jeszcze decyzji o wprowadzeniu ujednoliconego paszportu szczepienia. Otwartym pozostaje również pytanie, czy kraje pozostające poza Unią Europejską będą takie paszporty honorować? Mowa tutaj m.in. o Wielkiej Brytanii i Norwegii. Obecnie w Polsce najbliżej do takiego paszportu jest wyżej wskazany dokument CEZ z kodem QR. Warto jednak zauważyć, że aby poprawnie odczytać ten kod wymagana jest dedykowana aplikacja rządowa „Zaszczepieni”. Z tego powodu bardzo mocno sugerujemy przetłumaczenie powyższych dokumentów za każdym razem, gdy wyruszamy za granicę. Płacąc zaledwie 45 zł mamy pewność, że nie spotka nas na granicy żadna nieprzyjemna sytuacja.

Decyzja o obowiązkowej kwarantannie lub izolacji

Stacja santiarno-epidemiologiczna lub właściwy organ samorządu może wydać decyzję o zobowiązaniu nas do podjęcia obowiązkowej izolacji lub kwarantanny. Tego rodzaju dokumenty wydawane są na podstawie badań laboratoryjnych, które wykazały u nas zakażenie koronawirusem. 

Większość dokumentów związanych z COVID-19 jesteśmy w stanie przetłumaczyć jeszcze tego samego dnia!

Czy trzeba tłumaczyć decyzję o izolacji?

Decyzje sanepidu o skierowanie nas na obowiązkowe odosobnienie tłumaczone są najczęściej w celu przedłożenia pracodawcy. Są one traktowane jako zwolnienie z pracy, dzięki czemu pracodawca może określić nasz pobyt na kwarantannie jako urlop chorobowy. W konsekwencji, za ten okres możemy pobierać wynagrodzenie. Tego typu zaświadczenie może być w niektórych sytuacjach wymagane również przez urzędy skarbowe lub wypłacające świadczenia socjalne, np. brytyjski HMRC lub norweskie NAV.

Tłumaczenia przysięgłe zaświadczeń o COVID

Wszystkie powyższe dokumenty, aby mogły być zaakceptowane za granicą należy przetłumaczyć w formie tłumaczeń przysięgłych. Tłumaczenia poświadczone ( poprawna nazwa tłumaczeń przysięgłych) wykonywane są przez tłumaczy wpisanych na listę Ministerstwa Sprawiedliwości. W jednym z naszych artykułów opisujemy dokładnie, co znajduje się na tłumaczeniu przysięgłym. Tak wykonane tłumaczenie daje nam pewność, że zostanie uznane przez wszystkie organy na świecie.

Dokumenty można przesłać na adres tlumaczenia@przysiegle.online lub poprzez formularz zlecenia tłumaczenia przysięgłego. Warto przypomnieć, że gotowe wyceny sporządzamy nie dłużej niż w 30 minut, a samo oszacowanie kosztu tłumaczenia jest całkowicie bezpłatne i niezobowiązujące.

Wysyłka tłumaczenia

Opcje wysyłki tłumaczeń

W PRZYSIĘGŁE.ONLINE dokładamy wszelkich starań, aby tłumaczenie dotarło do naszych Klientów na czas. Mając na uwadze fakt, że różne osoby szukają różnych metod wysyłki postanowiliśmy wyjść Wam na przeciw i zaoferować 3 różne metody dostawy. Zlecając dokumenty do tłumaczenia możecie wybrać darmową wysyłkę listem, wysyłkę w wersji elektronicznej lub przesyłkę kurierską. Wysyłka tłumaczenia następuje nawet tego samego dnia!

Spis treści

1 .Wysyłka tłumaczenia pocztą (i skanem)

Mamy dobrą wiadomość! Bez względu na wielkość zamówienia wysyłka pocztą jest zawsze za darmo 🙂 Gotowe tłumaczenie wysyłamy listem priorytetowym Poczty Polskiej na dowolny adres w Polsce. Listy dochodzą do naszych Klientów przeważnie w 2 dni robocze. List priorytetowy jest przesyłką nierejestrowaną, tzn nie posiada on numeru do śledzenia przesyłki. Udzielamy jednak gwarancji, że w przypadku zagubienia listu przez pocztę wyślemy dodatkowy egzemplarz gratis!

Tłumaczenie drukujemy na satynowym papierze 120g, dzięki czemu sam dokument jest o wiele wytrzymalszy. Następnie władamy do koszulki o grubości 55 mikronów i do kartonowej teczki. Tak przygotowane tłumaczenie pakujemy w stylowe, czarne koperty Burano Nero. Wystarczy tylko nakleić znaczek i Twoje dokumenty ruszają w drogę! Listy wysyłamy codziennie ok godziny 17:30.

Wysyłka tłumaczenia pocztą
Koperty i teczki, w których wysyłamy tłumaczenia

Koszt wysyłki: gratis
Czas dostawy: przeważnie 2 dni robocze
Śledzenie przesyłki: nie

2. Wysyłka tłumaczenia skanem

Wielu z naszych Klientów nie potrzebuje wersji papierowej, gdyż tłumaczeniami przysięgłymi posługują się wyłącznie w wersji elektronicznej. Większość brytyjskich uczelni, a nawet i urzędów prosi o wersje cyfrowe dokumentów. Wybierając tę opcję nie tylko chronisz środowisko przed powstawaniem kolejnych śmieci, ale także obniżasz cenę tłumaczenia o 10%! Premiujemy tę metodą ponieważ jest szybka, bezpieczna, a Twoje tłumaczenie w wersji cyfrowej pozostanie na Twoim dysku tak długo, aż go nie usuniesz!

Wersja elektroniczna tłumaczenia jest zeskanowaną wersją papierową, z nałożonym na nią tekstem po obróbce OCR. Znaczy to, że dokument jest bardziej czytelny dla odbiorcy. Tłumaczenia w wersji elektronicznej są zabezpieczone dodatkowym hasłem niepozwalającym na ich modyfikowanie, dzięki czemu masz pewność, że Twój dokument nie będzie użyty przez osoby trzecie w sposób nieuprawniony.

Koszt wysyłki: rabat -10%
Czas dostawy: natychmiast
Śledzenie przesyłki: nie dotyczy

3. Wysyłka tłumaczenia kurierem

Tłumaczenie poza skanem możemy również wysłać na dowolny adres w Polsce kurierem. Przesyłki kurierskie nadawane są ok godz. 12:30 – 13:00 każdego dnia i dochodzą do odbiorcy w 90% przypadków na następny dzień roboczy. Jest to zdecydowanie najpewniejsza opcja wysyłki tłumaczenia. Dzięki niej masz pewność, że Twoje dokumenty są bezpieczne i dodatkowo chronione ubezpieczeniem. Koszt wysyłki kurierem to 10 zł. Na adres e-mail otrzymasz numer przesyłki i link do jej śledzenia. Kurier dostarczy je bezpośrednio do drzwi Twojego domu lub pracy!

Do tłumaczeń przysięgłych wykorzystujemy satynowy papier 120g, dzięki czemu sam dokument jest o wiele wytrzymalszy. Następnie władamy go do koszulki o grubości 55 mikronów i do naszej teczki reklamowej. Przesyłki kurierskie zabezpieczamy ponadto kopertą bąbelkową Airpro®, dającą gwarancję bezpiecznego transportu. Koperta jest nie tylko piękna (preferujemy te niebieskie, chociaż zdarzają się też czarne i pomarańczowe) ale przede wszystkim wytrzymała.

Wysyłka tłumaczenia kurierem
Koperty bąbelkowe zapewniają ochronę w trakcie podróży kurierskiej

Koszt wysyłki: 10 zł
Czas dostawy: 1 dzień od nadania
Śledzenie przesyłki: tak

4. Wysyłka tłumaczenia za granicę

Jako jedno z nielicznych biur oferujemy wysyłkę tłumaczeń za granicę, do dowolnego kraju. W przypadku wybrania przesyłki międzynarodowej stosujemy te same opakowania, w które pakujemy przesyłki kurierskie. Dzięki temu listy kierowana w nawet najdalsze miejsca na kuli ziemskiej (np. do Australii) powinny dotrzeć do Ciebie w nienaruszonym stanie.

Przesyłki zagraniczne wysyłamy przesyłką Global Ekspres Poczty Polskiej. Jeżeli do danego kraju przesyłka Global Ekspres jest zawieszona (np. ze względu na sytuację pandemii) Twój list nadamy jako list polecony priorytetowy zagraniczny Poczty Polskiej. Terminy dostawy dla danych krajów można znaleźć na stronie Poczty Polskiej

wysyłka tłumaczenia za granicę
Tłumaczenia z wysyłką za granicę

Koszt wysyłki: 30 zł
Czas dostawy: w zależności od kraju
Śledzenie przesyłki: tak

4. Odbiór osobisty

Chociaż działamy przez internet, posiadamy stacjonarne biuro tłumacza przysięgłego w Szczecinie. Istnieje więc możliwość odbioru osobistego tłumaczenia w naszej siedzibie. W takim przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem (+48) 500 052 899 w celu umówienia szczegółów.
Uwaga: ze względów epidemiologicznych, tzn w zależności od bieżącej sytuacji z COVID-19 odbiór osobisty może nie być możliwy.

Wybieramy metodę wysyłki

Metodę dostawy możesz wybrać przesyłając dokument do tłumaczenia przez naszą stronę, wypełniając formularz zlecenia darmowej wyceny tłumaczenia. Wystarczy, że w pozycji „Forma dostawy” wybierzesz jedną z wyżej opisanych pozycji, a my uwzględnimy Twój wybór przy wysyłaniu wyceny oraz gotowego tłumaczenia.

dobry tłumacz przysięgły
Metodę dostawy wybierz podczas zlecania tłumaczenia

Zamów tłumaczenie przysięgłe języka angielskiego przez internet i skorzystaj z jednej z naszych atrakcyjnych promocji. Jeżeli szukasz więcej ciekawych artykułów zapraszamy na nasz BLOG TŁUMACZA, w którym opisujemy ciekawostki o tym, jak wygląda praca tłumacza i na co warto zwrócić uwagę. Polecamy szczególnie nasz artykuł o tym jak przetłumaczyć angielskie „single” na język polski.

Tłumaczenie angielskiego single jako kawaler i panna
Czy polski "kawaler" i "panna" to na pewno angielskie "single"?

Jak dbamy o tłumaczone dane

jak tłumacz dba o tłumaczone dane

W ostatnich latach coraz bardziej zwracamy uwagę na to, jakimi informacjami i z kim dzielimy się przez internet. PRZYSIEGLE.ONLINE o samego początku dochowuje najwyższych standardów w zabezpieczaniu danych Klientów. Tłumaczymy przecież bardzo często wrażliwe dane, takie jak orzeczenia sądowe lub dokumentację medyczną. Nawet na tak niepozornych dokumentach jak zaświadczenie o zameldowaniu może znajdować się PESEL lub imiona naszych rodziców, co w rękach przestępców może prowadzić do kradzieży tożsamości. Przeczytaj, jak dbamy o tłumaczone dane!

jak tłumacz dba o tłumaczone dane
designed by by fullvector / freepik

Klauzula informacyjna

Każdy Klient przesyłając do nas dokumenty do tłumacza przysięgłego przez serwis PRZYSIEGLE.ONLINE akceptuje nasz regulamin oraz politykę prywatności, czyli tzw klauzulę informacyjną. Informacje tam zawarte nie są tylko zbitkiem prawnych formułek, które pojawiły się na wszystkich stronach internetowych od czasu wprowadzenia „RODO”. To przede wszystkim ważne informacje, kto i  w jakim zakresie będzie przetwarzał nasze dane. Postaraliśmy się, aby nasza klauzula była maksymalnie czytelna i zrozumiała. Jej treść znajduje się TUTAJ. Opisuje ona w prosty sposób jakie są Twoje prawa, jakie dane gromadzimy i w jakich celach je przetwarzamy.

Ustawowa ochrona prawna

Poza przyjętymi w naszej firmie procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa danych, które opisujemy poniżej, ważną informacją dla osób szanujące swoje bezpieczeństwo będzie fakt, że Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego nakłada na tłumaczy przysięgłych dodatkowy obowiązek zachowania poufności, nie tylko względem tego kto tłumaczy, ale również treści tłumaczonych dokumentów. Z obowiązku tego tłumacz przysięgły może zostać zwolniony jedynie przez organy sprawiedliwości, np w przypadku toczącego się postępowania.

NIE dla baz Klientów i NIE dla zbierania danych

Miałem przyjemność studiować na kierunku „Pozyskiwanie i ochrona danych” na Uniwersytecie Szczecińskim. Dlatego jeszcze zanim stało się to modne (czytaj: RODO) byłem świadomy jak ważne jest przestrzeganie prawa do prywatności naszych Klientów. Od początku naszej działalności zdecydowaliśmy się nie prowadzić newslettera ani nie budować baz danych na potrzeby marketingu. Wielu popuka się w czoło mówiąc, że jest to strzał w stopę i nie wykorzystywanie potencjału do rozwoju lub zwiększania zysków. W PRZYSIEGLE.ONLINE wierzymy jednak, że również firmy mają obowiązek zmieniać rzeczywistość na lepsze i kreować świat, w którym chcemy żyć. Dbałość o ekologię (obniżanie zużycia papieru/tuszu), o higienę wizualną miasta (małe szyldy w przestrzeni publicznej) i szacunek do danych Klientów wyróżniają nas na tle konkurencji. Kierując się również zasadami katolickiej nauki społecznej nie przechowujemy list osób, które zleciły na tłumaczenie, gdyż uważamy, że nie leży to w interesie Klienta. Wszystkie dane adresowe, jak np telefon kontaktowy, e-mail czy adres korespondencyjny usuwane są przez nas po wykonaniu zlecenia. Również do minimum ograniczyliśmy dane zbierane w związku z obowiązkiem prowadzenia Repertorium tłumacza przysięgłego – przechowujemy jedynie niezbędne dane, których wymaga Ministerstwo Sprawiedliwości. Są to imię i nazwisko osoby zlecającej oraz dane identyfikujące tłumaczony dokument.

Procedury ochrony danych

Najważniejszym elementem ochrony danych jest nasza standardowa polityka, którą określamy „Prawem do bycia zapomnianym”. Wyraża się ona w NIE prowadzeniu archiwum wykonanych tłumaczeń. Jak wszystkie biura tłumaczeń prowadzimy bazy wiedzy, budujemy szablony i pamięć tłumaczy, jednakże wykonane przez nas tłumaczenia są usuwane (w przypadku np dokumentów szablonowych) lub anonimizowane, tak aby wrażliwe dane nie były archiwizowane lub nie było możliwości przypisania ich do konkretnej osoby.

Ponadto dokładamy starań, aby w codziennej pracy dochować standardów bezpieczeństwa. Nasze kopie zapasowe przechowywane są na zewnętrznych dyskach, a więc nie w chmurach, gdzie prawdopodobieństwo nieautoryzowanego dostępu jest większe. W naszych  lokalnych  biurach tłumaczeń w Gdańsku lub biurze tłumacza w Łodzi nie przyjmujemy tłumaczeń z pendriva a dokumenty fizyczne trzymamy w osobnej strefie do której dostęp mają jedynie upoważnione osoby.

Czas przechowywania danych

Jak pisaliśmy powyżej, dane przechowujemy najkrócej ile jest to możliwe. Dane zleceniodawcy (telefon, adres do wysyłki, e-mail) usuwane są po wykonaniu i wysłaniu tłumaczenia. Gotowe tłumaczenia usuwamy lub anonimizujemy po 2 tygodniach od ich wydania (tłumaczenia szablonowe) lub po miesiącu (tłumaczenia nieszablonowe). Okres ten jest potrzebny na wypadek ew. reklamacji – lub częściej – próśb Klientów o wydanie kolejnego egzemplarza tłumaczenia.

Udostępnianie danych

Danych naszych Klientów nie udostępniamy NIKOMU. Większość tłumaczeń wykonujemy w ramach własnych zasobów, a jeżeli współpracujemy z zewnętrznym tłumaczem (np specjalistą w danej dziedzinie lub posiadającym szczególne, wymagane uprawnienia, których potrzebuje nasz Klient) podpisujemy z nim specjalną umowę o nieujawnianiu i właściwym przechowywaniu danych. Nigdy nie stosujemy praktyk stosowanych (ale też coraz mocniej piętnowanych) w branży, gdy biuro tłumacza rozsyła dokumenty Klienta z zapytaniem do innych podmiotów w celu podzlecenia usługi.

Profesjonalne tłumaczenia

Cieszymy się, że dbasz o bezpieczeństwo swoich danych. Jak widzisz, są one u nas bezpieczne. Dlatego gdybyś kiedykolwiek potrzebował wykonać tłumaczenie ekspresowe zapraszamy do wybrania tej opcji podczas zlecania tłumaczenia. Gotowy dokument otrzymasz nawet w 2 godziny od przesłania dokumentów do darmowej wyceny.

Komunikat w związku z COVID-19

tłumaczenia przysięgłe koronawirus

Szanowni Państwo, w związku z obecnym stanem epidemii koronawiusa informujemy, że nasze biuro tłumaczeń funkcjonuje bez żadnych dodatkowych ograniczeń, a tym samym zapewniamy ciągłość świadczonych usług. Dzięki modelowi biznesowemu ukierunkowanemu na świadczenie usług przez internet nie planujemy żadnych opóźnień ani utrudnień w standardowej realizacji projektów tłumaczeniowych. Klientów indywidualnych i biznesowych zapraszamy do kontaktu.

tłumaczenia przysięgłe koronawirus

Ciągłość pracy tłumacza a koronawirus

Ponieważ nasza model biznesowy od samego początku opierał się na współpracy zdalnej z tłumaczami wykonującymi Państwa tłumaczenia, w tej nowej sytuacji nasze biuro pracuje nieprzerwanie. Dokumenty do darmowej wyceny można przesyłać tak jak było to do tej pory w formie skanu lub zdjęć na nasz adres e-mail lub przez stronę PRZYSIEGLE.ONLINE, a gotowe tłumaczenia otrzymacie Państwo na wskazany adres oraz elektronicznie. Nie są planowane żadne opóźnienia w wykonywaniu tłumaczeń. Ze względu na zamknięcie biur stacjonarnych w różnych miastach jesteśmy w stanie zaoferować większą przepustowość zleceń.

Zgodnie z informacjami Poczty Polskiej wszystkie wysyłki będą realizowane planowo.

Wysyłki zagraniczne a koronawirus

Ze względu na informację Poczty Polskiej o wstrzymaniu przyjmowania wysyłek zagranicznych, a więc także usługi Global Express wysyłki na adres poza Polską zostają wstrzymane do odwołania, tj. do wznowienia świadczenia usług przez PP. Planowana data wznowienia usługi to 11 kwietnia 2020. Przypominamy jednocześnie, że wysyłki do Polski są oferowane bez żadnych dodatkowych kosztów.

Akcja #zostańwdomu - tłumaczenia

W trosce o nasze wspólne zdrowie serdecznie zachęcamy do składania zleceń przez internet i nie korzystanie z usług stacjonarnych. Jednocześnie informujemy, że nasze lokalne biura, między innymi:
Tłumacz przysięgły Szczecin – J. Roenig a także biuro Tłumacz przysięgły Lublin – biuro tłumaczeń oraz nasz oddział Tłumacz przysięgły Warszawa – tłumaczenia ekspresowe 
wraz z biurem Tłumacz przysięgły Kraków – tłumaczenia angielskiego  oraz placówką Tłumacz przysięgły Bydgoszcz – biuro tłumaczy a także gdańskie 
biuro Tłumacz przysięgły Gdańsk – tłumacze przysięgli oraz nasza działalność pod firmą Tłumacz przysięgły Poznań – szybkie tłumaczenia wraz z łódzkim oddziałem
Tłumacz przysięgły Łódź – tłumacz języka angielskiego  i znajdującym się w Katowicach Tłumacz przysięgły Katowice – tłumaczenia ekspresowe świadczą obecnie tłumaczenia przez internet, z darmową wysyłką na dowolny adres w Polsce.

W obecnym czasie ekstremalnie ważne jest zachowanie kwarantanny domowej, dzięki której realnie wpływamy na ilość zarażeń. Warto więc korzystać przede wszystkim z rozwiązań, które pozwolą nam nie opuszczać naszych domów lub – co obecnie popularne – naszych home office.

Tłumaczenia pro bono

Miło nam poinformować, że również nasze biuro pragnie dołożyć cegiełkę do wspólnej mobilizacji na rzecz naszego zdrowia i życia. W związku z tym deklarujemy pomoc dla wszystkich organizacji charytatywnych zajmujących się walką z koronawirusem w postaci wykonania tłumaczeń przysięgłych na zasadzie pro bono, czyli bez lub za minimalnym wynagrodzeniem. Instytucje zainteresowane prosimy o kontakt z naszym biurem tłumaczeń

Memy tłumaczeniowe [śmieszne]

suche memy od tłumaczy

Jeżeli śledzicie naszego bloga to doskonale wiecie, że często nasze wpisy mają raczej poważny charakter. Opisujemy między innymi jak tłumaczyć dokumenty szkolne, jaki rodzaj tłumaczenia wybrać oraz tego typu sprawy. Ale przecież nie tylko tym człowiek żyje! Zapraszamy do naszej galerii niezwykle suchych memów od tłumaczy!

suche memy od tłumaczy
designed bypressfoto

Memy tłumaczeniowe

Tak, doskonale wiemy, że etymologia słowa mem wskazuje na chany (fora obrazkowe) i niesłusznie przyjęło się używać tego określenia na każdy śmieszny obrazek. Ale SEO to SEO i nikt już nie pamięta, że „mem” określał jakąś pamiętną chwilę, wypowiedź lub rajd na 4chania, 8chanie albo ich polskich odpowiednikach: vichanie, tapchanie, karachanie lub erise. Jeżeli to co piszemy to dla Was jakaś magia to się nie martwcie – zanim nie dostaliśmy do tłumaczenia tekstów o historii polskich memów też nic na ten temat nie wiedzieliśmy!

Galeria memów

Powyższe memy pochodzą z naszej prywatnej galerii zapisanej gdzieś w odmętach dysku, tak więc nie jesteśmy w stanie podać ich autora. Jeżeli któryś z tych obrazków jest Twojego autorstwa daj nam koniecznie znać! Źródła: grupy na FB: TŁUMACZE, TŁUMACZENIA. Jeżeli zamiast śmiesznych obrazków szukasz konkretnych artykułów nt. tłumaczeń to zapraszamy do przeczytania:

Tłumaczenie przysięgłe z oryginału
Czy na tłumaczeniu przysięgłym zamieszcza się klauzulę poświadczającą, że tłumaczenie wykonano z oryginału?

Co znajduje się na tłumaczeniu przysięgłym?

wpis bloga dotyczący tłumaczeń online

Tłumaczenie przysięgłe składa się z paru określonych prawem i dobrą praktyką elementów. Czasami zdarza się, że osoby zamawiające tłumaczenie po raz pierwszy zastanawiają się, czy na pewno otrzymany dokument spełni wszystkie wymagania stawiane przez instytucję zlecającą. Przyjrzyjmy się jak będzie wyglądało gotowe tłumaczenie.

wpis bloga dotyczący tłumaczeń online
Biznes zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Forma tłumaczenia

Każde tłumaczenie przysięgłe jest wydawane w pierwszej kolejności jako dokument papierowy. Co prawda wyjątek stanowią tłumaczenia przysięgłe wydawane elektronicznie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym ale ze względu na ich stosunkowo małą popularność pozwolimy sobie w tym tekście je pominąć. 
Tłumaczenia wydawane są w standardowym formacie A4. Nie ma dokładnych wytycznych co do rozmiaru i typu czcionki, jednakże najczęściej spotkać można się z przedziałem 10-12. Przede wszystkim tłumaczenie ma być czytelne dla odbiorcy – jest to główna zasada, którą kierują się tłumacze.

Ważne jest aby zaznaczyć, że tłumacze nie odwzorowują oryginalnego dokumentu. Chociaż staramy się, aby tłumaczenie miało podobny układ co przedłożony  dokument, Kodeks TP jasno wskazuje, że tłumaczenie nie może „udawać” oryginału. Dlatego wszelkie formy graficzne, ramki, ozdobniki, etc., nie są kopiowane lecz opisywane w nawiasach kwadratowych.

Co znajduje się na tłumaczeniu?

Na tłumaczeniu znajdują się następujące informacje:
 
a) dane osoby / firmy która wykonała tłumaczenie, tj. imię i nazwisko, adres, telefon
b) data i miejsce wykonania tłumaczenia
c) okrągła pieczęć tłumacza przysięgłego wraz z podpisem
d) klauzula poświadczająca, że tłumaczenie jest zgodne z przedłożonym skanem dokumentu o treści jak poniżej lub zbliżonej: 
 
Repertory No.XXXX/20XX
I, the undersigned XXXX, sworn translator of the English language registered at the Polish Ministry of Justice under No.: TP/0000/00 do hereby certify that to the best of my knowledge the foregoing is a true and exact translation made by: XXX of the copy/scanned/original document presented to me in Polish.
In witness whereof I have hereunto set my hand and seal this XXth day of XXXX 20XX
 
Okrągła pieczęć tłumacza stawiana na dokumencie jest zawsze w języku polskim – Ministerstwo Sprawiedliwości nie wydaje ich w językach obcych. Stąd też na tłumaczeniu znajduje się klauzula poświadczająca w języku wyjściowym.
Zwracamy przy okazji uwagę, że polscy tłumacze przysięgli nie stwierdzają w klauzuli poświadczającej autentyczności dokumentu przedstawionego do tłumaczenia, a jedynie zgodność tłumaczenia z jego treścią. Zgodnie z polską Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego w klauzuli musi znaleźć się informacja w jakiej formie przedstawiono dokument: w formie oryginału lub odpisu. W przypadku tłumaczeń ze skanu, na klauzuli znajduje się informacja, że wykonane one zostały ze skanu. Przepis ten jest właściwy wyłącznie dla prawa polskiego i ma znaczenie w przypadku tłumaczenia dokumentów z j. angielskiego na polski, dla polskich urzędów (np metryk do  USC). Więcej o tym zagadnieniu piszemy w nasze notatce „Tłumaczenia przysięgłe ze skanu czy oryginału” – zapraszamy do lektury!

Skoro już tu jesteś to zapraszamy do przeczytania naszego artykułu, w którym wyjaśniamy jak tłumaczyć dokumenty edukacyjne. Jest to specyficzna działka tłumaczeń przysięgłych, która posiada swoje własne zasady. We wpisie na blogu wyjaśniamy najważniejsze kwestie przekładu dyplomów, świadectw i suplementów: